ขอความกรุณา เมตตาแปลความหมายคาถาบทนี้ให้ผมหน่อยครับ