ทุนเล่าเรียนหลวง

ทุนเล่าเรียนหลวงถวายสงฆ์ เพื่อการศึกษาพระธรรมวินัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547

เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพุทธศาสนาขั้นสูง จากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศอันได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และกองบาลีสนามหลวง เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547

"วัดโมลี-ธรรมกาย-ตากฟ้า-โสธร" คว้าบาลีดีเด่น

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่วัดปากน้ำ มีพิธีประกาศรายชื่อสำนักเรียนบาลีดีเด่น ประจำปี 2552 และมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยแผนกบาลี  ทุนบริหารการศึกษาสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาบาลีดีเด่น  โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธาน

อัญเชิญทุนเล่าเรียนหลวง ถวายพระภิกษุ-สามเณร

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานในพิธีเชิญทุนเล่าเรียนหลวงถวายแด่คณะสงฆ์ ประจำปี 2551 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยถวายแด่พระภิกษุสามเณรที่เข้าสอบเปรียญธรรม 6, 7, 8 และ 9 ประโยค ซึ่งได้รับคัดเลือกจากกองบาลีสนามหลวง จำนวน 76 ทุน โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง รับถวาย และพระภิกษุสามเณรที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content