พัฒนาบุคลากร

ภาค 13 ประชุมพัฒนาบุคลากรภาษาบาลี

พระราชสุธี เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 13 กำหนดจัดการประชุมตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ณ วัดแหลมแค ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยได้นิมนต์เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ พร้อมเลขานุการ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และได้มอบทุนการศึกษาสงฆ์ภาค 13 ให้แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ในสนามหลวงจำนวน 117 ทุน เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

Syndicate content