ฉันท์

เหตุเกิดที่ประเทศไทย : กรณีคำอาราธนาธรรม

เหตุผลที่ผู้เขียนตั้งชื่อบทความเช่นนี้  ก็เนื่องจากไม่ทราบว่า เรื่องที่จะเขียนต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ เช่น ลังกา พม่า (เมียนม่าร์) กัมพูชา ลาว เป็นต้น ด้วยหรือไม่ ?  เพราะยังไม่ได้สอบถามหรือตรวจสอบให้แน่ชัดนั่นเอง

เหตุเกิดที่ประเทศไทยในบทความนี้  เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำอาราธนาธรรม คำว่า “อาราธนาธรรม”  หมายถึง การเชื้อเชิญพระสงฆ์ให้แสดงธรรม (เทศน์) นั่นเอง   โดยปกติแล้ว พระสงฆ์จะแสดงธรรมอยู่บนธรรมาสน์  ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างเป็นพิธีการหรือเป็นกิจลักษณะ   ต่างจากการแสดงปาฐกถาหรือบรรยายธรรมที่ไม่นิยมกล่าวคำอาราธนาธรรม   การกล่าวคำอาราธนาธรรมเป็นหน้าที่ของทายกหรือเจ้าพิธีการ ผู้ทำหน้าที่ในงานนั้น   

Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content