สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.7 มคธเป็นไทย

| 2 มท | 3 มท สพ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

ปฐม-ทุติยสมนฺตปาสาทิกา

Download PDF

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ ภาค หน้า เริ่ม จบ
2538 1 1 140-141 อถสฺส  ภควา สหสา ว ภูมิยํ โหนฺติ.
  2 2 129-130 เอตฺถ ปน อกปฺปิยโวหาโร อตฺถาย วฏฺฏตีติ วุตฺตํ.
2539 1 1 171-172 เอวํ หิ สมาหฏา เอตา วุจฺจติ อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธีติ.
  2 2 31-32 เอวํ วตฺถุวเสน วิตฺถารโต วายมติ ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ.
2540 1 1 424-425 อุปนิธมฺปิ นาหํ อยํ ตาว ปาลิวณฺณนา.
  2 2 29-30 มหาปทุมตฺเถโร ปนาห ปาลิยา วิเสสํ วเทยฺย.
2541 1 1 591 อยํ ภิกฺขเว ปฐโม มหาโจโร สานโชตกาติ เวทิตพฺพา.
  1 1 591 อตฺตโน ทหตีติ ปริสมชฺเฌ ทุติโย มหาโจโร.
  1 1 592 อมูลเกน อพฺรหฺมจริเยน อนุทฺธํเสตีติ ตติโย มหาโจโร.
  1 1 592-593 เตหิ คิหี สงฺคณฺหาตีติ สุขุมํ โลกุตฺตรธมฺมํ เถเนติ.
  2 2 34-35 น เกวลญฺจ มาตุคามสฺส มคฺคํ อธิฏฺฐาย คนฺตพฺพํ.
2542 1 1 331-332 ยํ ปน ภิกฺขุกาเล อญฺญสฺส เต ยสฺสิจฺฉติ ตสฺส ทาตพฺพา.
  2 2 131-132 อารามาทิอตฺถาย รุกฺขโรปเน อิธ ปณฺฑิตานนฺติ (คาถา)
2543 1 1 158-159 วิภงฺเค ปน อิมินา จ ตตฺราปิ เอวเมว ทฏฺฐพฺโพ.
  2 2 88-89 ทุฏฺโฐ โทโสติ ทูสิโต เจว อสฺสุตํ อปริสงฺกิตนฺติ อาห.
2544 1 1 156-157 กิเลสกามปกฺเข ปน ธมฺเมหีติ เอตฺถ อตฺถปฺปกาสนา.
  2 2 35-36 มุตฺตา มณิ เวฬุริโย อนามาสญฺจ อสมฺปฏิจฺฉิยญฺจ.
2545 1 1 169-170 อติสยนิโรโธ หิ เนสํ สุขคฺคหณฺตถํ.
  2 2 90-91 อมูลเกน ปาราชิเกนาติ อิทํ ทิฏฺฐปริสงฺกิตํ.
2546 1 1 259-260 ยสฺมา หิ อสํวเร วิริยารมฺโภ วาติ วุจฺจตีติ.
  2 2 91-92 สุตปริสงฺกตนฺนาม มยาติ โจเทติ.
2547 1 1 167-168 อิทานิ สุขญฺจ กาเยน เสสํ วุตฺตนยเมวาติ.
  2 2 92-93 โจทาปเภทโกสลฺลตฺถญฺจ สหธมฺมิกา ลภนฺตีติ อาห.
2548 1 1 520-521 อิทํ ปน อานาปานสฺสติ นิมิตฺตํ อุปฏฺฐาติ.
  2 2 48-49 สญฺจริตฺตํ สมาปชฺเชยฺย สงฺฆาทิเสโส.
2549 1 1 132-133 ยสฺมา จ โลเก อิสฺสริยธมฺมยสสิริกามปฺปยตฺเตสุ ขสฺส มาลาติ วตฺตพฺเพ เมขลาติ วุจฺจติ.
  2 2 126-127 ทุพฺพจชาติโกติ ทุพฺพจภาโว. สิกฺขาปเทน วุจฺจมาโนติ อตฺโถ.
2550 1 1 21-22 เอตานิ หิ ตีณิ ปริจฺเฉทกถาติ วุจฺจติ.
  2 2 5-6 อญฺญตฺร สุปินนฺตาติ เอกนฺตมนาปตฺติเอว.
2551 1 1 22-23 เอกเมกสฺมึ เจตฺถ คมฺภีรภาวโว เวทิตพฺโพ.
  2 1 138 ภควา สทฺธึ อติปจฺฉาติ.
2552 1 1 492-493 ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโตติ ชานาถ ตํ กตฺตพฺพนฺติ
  2 1 493-494 อถโข ภควา.เปฯ อตฺโถ เวทิตพฺโพ.
2553 1 1 142 ตตฺถ ปริยาโยติ การณํ วา เอส ภควโต
  2 1 143 ตตฺถ ปหีนาติ จิตฺตสนฺตานโต ยถา อนุอจฺฉริยา อนจฺฉริยาติ.
2554 1 2 623-624 อุสุโลมวตฺถุสฺมึ. การณิโกติ ราชปราธิเก วิสมา นิสชฺชา อโหสีติ.
  2 2 624-625 ปารทาริกวตฺถุสมึ. โส สตฺโต สปตฺตึ องฺคารกฏเหน โอกีรติ.
2555 1 1 204-206 อสฺโสสิ โข ภควา สาลิมํโสทนํ อติมญฺญิสฺสตีติ.
  2 1 206-207 ตตฺรายํ อธิปฺปาโย ตุมฺเหหิ อตฺตโน วเส วตฺติโตติ.
2556 1 1 235-236 ตตฺถ ยนฺนูนาติ ปริวิตกฺกทสฺสนเมตํ โธตสงฺขสปาฏิภาคํ จริตพฺพํ.
  2 1 236 อิทํ น สุกรํ อคารํ นกฺขตฺตกีฬาย วา จิตฺตํ นมติ.
2557 1 1 445-446 โอจรตีติ โอจรโก โอณิรกฺขกถา นิฏฺฐิตา.
  2 1 452-453 อิทานิ ตตฺถ ตตฺถ ฐานา อนาปตฺติ น วุตฺตาติ.
2558 1 1 612-613 วตฺถุกามวาเรปิ ตีหากาเรหีติอาทีนํ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ.
  2 1 613-614 ปจฺจยปฏิสํยุตฺตวาเรปิ สพฺพํ ภิกฺขู เตสํ อนาปตฺตีติ.
2559 1 1 492-493 อถ ภควา ตถา กาตุกาโม อสฺสาสปฺปสฺสาสปริคฺคาหิกา สติ.
  2 1 493-494 วุตฺตํ เหตํ ปฏิสมฺภิทายํ สุโข จ วิหาโรติ เวทิตพฺโพ.
2560 1 1 110-111 ยํ หิ สมยํ ภควา สมเยติ อตฺโถ เวทิตพฺโพ.
  2 1 114-115 อสฺโสสิ โข เวรญฺโช ตโต ปรํ วุตฺตตฺถเมว.
2561 1 1 276-277 วินเย โข ปน ฐิโต อุชฺชลิตปฺปทีโป วิย โหติ.
  2 1 277-278 สูปธาริตาติ สุฏฺฐุ อุปธาริตา ฉฏฺฐานานิ โอโลเกตพฺพานิ
2562 1 1 229-230 อถ โข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ โยชนา เวทิตพฺพา.
  2 2 230-231 อถ พฺราหฺมโณ ยนฺนูนาหํ กาลํ อาโรจาเปสิ.

 

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ ภาค หน้า เริ่ม จบ
2550 1 1 21-22 เอตานิ หิ ตีณิ ปริจฺเฉทกถาติ วุจฺจติ.
2551 1 1 22-23 เอกเมกสฺมึ เจตฺถ คมฺภีรภาวโว เวทิตพฺโพ.
2560 1 1 110-111 ยํ หิ สมยํ ภควา สมเยติ อตฺโถ เวทิตพฺโพ.
2560 2 1 114-115 อสฺโสสิ โข เวรญฺโช ตโต ปรํ วุตฺตตฺถเมว.
2549 1 1 132-133 ยสฺมา จ โลเก อิสฺสริยธมฺมยสสิริกามปฺปยตฺเตสุ ขสฺส มาลาติ วตฺตพฺเพ เมขลาติ วุจฺจติ.
2551 2 1 138 ภควา สทฺธึ อติปจฺฉาติ.
2538 1 1 140-141 อถสฺส  ภควา สหสา ว ภูมิยํ โหนฺติ.
2553 1 1 142 ตตฺถ ปริยาโยติ การณํ วา เอส ภควโต
2553 2 1 143 ตตฺถ ปหีนาติ จิตฺตสนฺตานโต ยถา อนุอจฺฉริยา อนจฺฉริยาติ.
2544 1 1 156-157 กิเลสกามปกฺเข ปน ธมฺเมหีติ เอตฺถ อตฺถปฺปกาสนา.
2543 1 1 158-159 วิภงฺเค ปน อิมินา จ ตตฺราปิ เอวเมว ทฏฺฐพฺโพ.
2547 1 1 167-168 อิทานิ สุขญฺจ กาเยน เสสํ วุตฺตนยเมวาติ.
2545 1 1 169-170 อติสยนิโรโธ หิ เนสํ สุขคฺคหณฺตถํ.
2539 1 1 171-172 เอวํ หิ สมาหฏา เอตา วุจฺจติ อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธีติ.
2555 1 1 204-206 อสฺโสสิ โข ภควา สาลิมํโสทนํ อติมญฺญิสฺสตีติ.
2555 2 1 206-207 ตตฺรายํ อธิปฺปาโย ตุมฺเหหิ อตฺตโน วเส วตฺติโตติ.
2562 1 1 229-230 อถ โข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ โยชนา เวทิตพฺพา.
2562 2 2 230-231 อถ พฺราหฺมโณ ยนฺนูนาหํ กาลํ อาโรจาเปสิ.
2556 1 1 235-236 ตตฺถ ยนฺนูนาติ ปริวิตกฺกทสฺสนเมตํ โธตสงฺขสปาฏิภาคํ จริตพฺพํ.
2556 2 1 236 อิทํ น สุกรํ อคารํ นกฺขตฺตกีฬาย วา จิตฺตํ นมติ.
2546 1 1 259-260 ยสฺมา หิ อสํวเร วิริยารมฺโภ วาติ วุจฺจตีติ.
2561 1 1 276-277 วินเย โข ปน ฐิโต อุชฺชลิตปฺปทีโป วิย โหติ.
2561 2 1 277-278 สูปธาริตาติ สุฏฺฐุ อุปธาริตา ฉฏฺฐานานิ โอโลเกตพฺพานิ
2542 1 1 331-332 ยํ ปน ภิกฺขุกาเล อญฺญสฺส เต ยสฺสิจฺฉติ ตสฺส ทาตพฺพา.
2540 1 1 424-425 อุปนิธมฺปิ นาหํ อยํ ตาว ปาลิวณฺณนา.
2557 1 1 445-446 โอจรตีติ โอจรโก โอณิรกฺขกถา นิฏฺฐิตา.
2557 2 1 452-453 อิทานิ ตตฺถ ตตฺถ ฐานา อนาปตฺติ น วุตฺตาติ.
2552 1 1 492-493 ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโตติ ชานาถ ตํ กตฺตพฺพนฺติ
2559 1 1 492-493 อถ ภควา ตถา กาตุกาโม อสฺสาสปฺปสฺสาสปริคฺคาหิกา สติ.
2552 2 1 493-494 อถโข ภควา.เปฯ อตฺโถ เวทิตพฺโพ.
2559 2 1 493-494 วุตฺตํ เหตํ ปฏิสมฺภิทายํ สุโข จ วิหาโรติ เวทิตพฺโพ.
2548 1 1 520-521 อิทํ ปน อานาปานสฺสติ นิมิตฺตํ อุปฏฺฐาติ.
2541 1 1 591 อยํ ภิกฺขเว ปฐโม มหาโจโร สานโชตกาติ เวทิตพฺพา.
2541 1 1 591 อตฺตโน ทหตีติ ปริสมชฺเฌ ทุติโย มหาโจโร.
2541 1 1 592 อมูลเกน อพฺรหฺมจริเยน อนุทฺธํเสตีติ ตติโย มหาโจโร.
2541 1 1 592-593 เตหิ คิหี สงฺคณฺหาตีติ สุขุมํ โลกุตฺตรธมฺมํ เถเนติ.
2558 1 1 612-613 วตฺถุกามวาเรปิ ตีหากาเรหีติอาทีนํ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ.
2558 2 1 613-614 ปจฺจยปฏิสํยุตฺตวาเรปิ สพฺพํ ภิกฺขู เตสํ อนาปตฺตีติ.
2550 2 2 5-6 อญฺญตฺร สุปินนฺตาติ เอกนฺตมนาปตฺติเอว.
2540 2 2 29-30 มหาปทุมตฺเถโร ปนาห ปาลิยา วิเสสํ วเทยฺย.
2539 2 2 31-32 เอวํ วตฺถุวเสน วิตฺถารโต วายมติ ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ.
2541 2 2 34-35 น เกวลญฺจ มาตุคามสฺส มคฺคํ อธิฏฺฐาย คนฺตพฺพํ.
2544 2 2 35-36 มุตฺตา มณิ เวฬุริโย อนามาสญฺจ อสมฺปฏิจฺฉิยญฺจ.
2548 2 2 48-49 สญฺจริตฺตํ สมาปชฺเชยฺย สงฺฆาทิเสโส.
2543 2 2 88-89 ทุฏฺโฐ โทโสติ ทูสิโต เจว อสฺสุตํ อปริสงฺกิตนฺติ อาห.
2545 2 2 90-91 อมูลเกน ปาราชิเกนาติ อิทํ ทิฏฺฐปริสงฺกิตํ.
2546 2 2 91-92 สุตปริสงฺกตนฺนาม มยาติ โจเทติ.
2547 2 2 92-93 โจทาปเภทโกสลฺลตฺถญฺจ สหธมฺมิกา ลภนฺตีติ อาห.
2549 2 2 126-127 ทุพฺพจชาติโกติ ทุพฺพจภาโว. สิกฺขาปเทน วุจฺจมาโนติ อตฺโถ.
2538 2 2 129-130 เอตฺถ ปน อกปฺปิยโวหาโร อตฺถาย วฏฺฏตีติ วุตฺตํ.
2542 2 2 131-132 อารามาทิอตฺถาย รุกฺขโรปเน อิธ ปณฺฑิตานนฺติ (คาถา)
2554 1 2 623-624 อุสุโลมวตฺถุสฺมึ. การณิโกติ ราชปราธิเก วิสมา นิสชฺชา อโหสีติ.
2554 2 2 624-625 ปารทาริกวตฺถุสมึ. โส สตฺโต สปตฺตึ องฺคารกฏเหน โอกีรติ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system