ผังสมัญญาภิธาน 1 (ปรับปรุง)

ฐาน คือ มุทฺธา แปลว่า ยอด, ศีรษะ  หมายถึง ยอด/ศีรษะ ของเหงือก (บริเวณโคนฟันบน)
เรียกว่า ปุ่มเหงือก (gum ridge ส่วนที่นูนของเหงือก)  ไม่ใช่ทั้งศีรษะ (ที่มีตา จมูก ปาก)
(ในรูปคือ มุทฺธา ฐานที่ 3  ซึ่งมีกรณ์ คือ ชิวฺโหปคฺค ลิ้นส่วนใกล้ปลายลิ้น เคลื่อนไปยังจุดนี้)

ทำตัวศัพท์ตัทธิต ตามขั้นตอน อย่างง่าย

 • แสดงขั้นตอนการทำตัวศัพท์ตัทธิต อ่านง่าย ดูง่าย ชัดเจน
 • เป็นไฟล์ PDF มีสารบัญที่คลิก/กด เพื่อไปยังคำที่ต้องการได้ทันที (หรือใช้สารบัญของ app/browser เอง)
 • ผู้ต้องการความละเอียดลึกซึ้ง พึงศึกษาจากตำราไวยากรณ์ โดยเฉพาะไวยากรณ์ใหญ่

สรุปย่อกฎสนธิ

แนวทางการท่องกฎ/ศัพท์สนธิ โดยใช้ชีทสรุปย่อ

 1. ท่อง จดจำ กฎเกณฑ์การสนธิ (วิธีการ: เงื่อนไข-การกระทำ)  จากชีท ตาราง สรุปกฎสนธิ (เฉพาะศัพท์ในแบบ)  หรือ สรุปกฎสนธิ (เพิ่มศัพท์ตัวอย่าง) โดยท่องทีละส่วน เช่น เฉพาะโลปสรสนธิ ก่อน (หรือจะท่องทั้งหมดก็ได้)  แล้ว
 2. เปิดชีท สรุปย่อกฎสนธิ (ชีทนี้) ไว้ เป็นตัวช่วยนึก/ท่อง/จำ   โดยนึก/พูด ว่าข้อความตามชีทแรก ที่พอจำได้แล้วนั้น

ท่องโดยใช้วิธีนี้ จนจบชีท

ท่องจบชีทแล้ว  จะกลับมาทบทวนเมื่อใด ก็ดูจาก ชีท สรุปย่อกฎสนธิ นี้ (หากจำกฎเต็มไม่ได้ ก็ย้อนกลับไปดู)

ส่วนศัพท์ตัวอย่างสนธิ (ศัพท์สนธิในแบบ)  ดูจากชีท สรุปกฎสนธิ  โดยต้องจำให้ได้ว่า แต่ละศัพท์  

 1. ตัดเป็นอะไร  เช่น โนเหตํ ตัดเป็น โนหิ–เอตํ
 2. ต่ออย่างไร (วิธีการ: เงื่อนไข-การกระทำ)  เช่น สระหน้าเป็นรัสสะ สระหลังเป็นทีฆะหรือมีพยัญชนะสังโยค ลบสระหน้า

แต่อย่างน้อยที่สุด ควรพยายามจำให้ได้ก่อนว่า ศัพท์สนธิ(ในแบบ)นั้น ตัดเป็นอะไร 
ส่วนวิธีการต่อ ก็ค่อยๆ ศึกษาทำความเข้าใจตามไป

พระมหาเถระผู้ปกครองดูแลคณะสงฆ์ ฝ่ายมหานิกาย-ธรรมยุต

มหานิกาย

ธรรมยุต

* วัดที่ไม่ระบุชื่อจังหวัด คือ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

จำนวนพระภิกษุสามเณร

 • จากเว็บ TPBS https://news.thaipbs.or.th/infographic/227
  ปี 2561
  มหานิกาย ภิกษุ 243,497 รูป  สามเณร 50,060 รูป
  ธรรมยุต ภิกษุ 35,189 รูป สามเณร 5,267 รูป
 • จากเว็บสำนักพุทธฯ "ไม่มีข้อมูล"

ตัวอย่างธาตุ 8 หมวด (เพิ่มการทำตัว)

การท่อง:

ธาตุ 8 หมวด
หมวด ภู ธาตุ  ลง อ เอ ปัจจัย
หมวด รุธ ธาตุ  ลง อ เอ ปัจจัย และนิคคหิตอาคม หน้าพยัญชนะที่สุดธาตุ
หมวด ทิว ธาตุ  ลง ย ปัจจัย
หมวด สุ ธาตุ  ลง ณุ ณา ปัจจัย
หมวด กี ธาตุ  ลง นา ปัจจัย
หมวด คห ธาตุ  ลง ณฺหา ปัจจัย
หมวด ตน ธาตุ  ลง โอ ปัจจัย
หมวด จุร ธาตุ  ลง เณ ณย ปัจจัย

หมวด ภู ธาตุ ลง อ ปัจจัย

ภู ธาตุ ลง อ ปัจจัย เป็น ภว แปลว่า มี, เป็น เช่น ภวติ ย่อมมี, ย่อมเป็น
หุ ธาตุ ลง อ ปัจจัย เป็น โห แปลว่า มี, เป็น เช่น โหติ ย่อมมี, ย่อมเป็น
สี ธาตุ ลง อ ปัจจัย เป็น เส, สย แปลว่า นอน เช่น เสติ สยติ ย่อมนอน
ชิ ธาตุ ลง อ ปัจจัย เป็น เช, ชย แปลว่า ชนะ เช่น เชติ ชยติ ย่อมชนะ
มร ธาตุ ลง อ ปัจจัย เป็น มร แปลว่า ตาย เช่น มรติ ย่อมตาย
ปจ ธาตุ ลง อ ปัจจัย เป็น ปจ แปลว่า หุงต้ม, เผา เช่น ปจติ ย่อมหุงต้ม, ย่อมเผา
อิกฺข ธาตุ ลง อ ปัจจัย เป็น อิกฺข แปลว่า เห็น เช่น อิกฺขติ ย่อมเห็น
ลภ ธาตุ ลง อ ปัจจัย เป็น ลภ แปลว่า ได้ เช่น ลภติ ย่อมได้
คม ธาตุ ลง อ ปัจจัย เป็น คจฺฉ แปลว่า ไป, ถึง เช่น คจฺฉติ ย่อมไป, ย่อมถึง

ผังนามกิตก์

การท่อง:

ปัจจัยนามกิตก์
กิตปัจจัย: กฺวิ ณี ณฺวุ ตุ รู   เป็น กัตตุรูป (กัตตุวาจก-เหตุกัตตุวาจก)   เป็น กัตตุสาธนะ
กิจจปัจจัย: ข ณฺย   เป็น กัมมรูป และภาวรูป (กัมมวาจก-เหตุกัมมวาจก-ภาววาจก)   เป็นกัมมสาธนะ และภาวสาธนะ
กิตกิจจปัจจัย: อ อิ ณ ตเว ติ ตุํ ยุ   เป็น กัตตุรูป กัมมรูป และภาวรูป (เป็นได้ทั้ง 5 วาจก)   เป็นได้ทั้ง 7 สาธนะ
ตเว ตุํ ใช้ลงท้ายธาตุเป็นเครื่องหมายปฐมาและจตุตถีวิภัตตินาม (การ-, เพื่อการ-) มีอรรถแห่งภาวสาธนะ
 
สาธนะ 7
กัตตุสาธนะ เป็นชื่อของผู้ทำ เช่น ทายโก (ชโน) ผู้ให้
กัมมสาธนะ เป็นชื่อของผู้ถูกทำ เช่น ทานํ (วตฺถุ) วัตถุที่ให้
ภาวสาธนะ เป็นชื่อของการกระทำ เช่น ทานํ การให้
กรณสาธนะ เป็นชื่อของเครื่องทำ เช่น ทานา (เจตนา) เครื่องให้
สัมปทานสาธนะ เป็นชื่อของผู้รับมอบ เช่น สมฺปทาโน (ปุคฺคโล) ผู้รับมอบ
อปาทานสาธนะ เป็นชื่อของที่ที่จากไป เช่น ปภโว (ปพฺพโต) ที่เกิดก่อน
อธิกรณสาธนะ เป็นชื่อของสถานที่-เวลา ที่ทำ เช่น ทานา (สาลา) สถานที่ให้
นามกิตก์ ภาวสาธนะ เป็นนามนาม 
นามกิตก์ สาธนะที่เหลือ เป็นคุณนาม

สาธนะ ที่มีรูปวิเคราะห์เป็น กัตตุวาจก เหตุกัตตุวาจก  เป็น กัตตุรูป
สาธนะ ที่มีรูปวิเคราะห์เป็น กัมมวาจก เหตุกัมมวาจก เป็น กัมมรูป
สาธนะ ที่มีรูปวิเคราะห์เป็น รูปวิเคราะห์ เป็น ภาววาจก เป็น ภาวรูป

 

ผังกิริยากิตก์

การท่อง:
ปัจจัยกิริยากิตก์ 10 ตัว เป็นเครื่องหมายวาจก ดังนี้
กิตปัจจัย: อนฺต ตวนฺตุ ตาวี  เป็นเครื่องหมาย กัตตุวาจก และเหตุกัตตุวาจก
กิจจปัจจัย: อนีย ตพฺพ  เป็นเครื่องหมาย กัมมวาจก เหตุกัมมวาจก และภาววาจก
กิตกิจจปัจจัย: มาน ต ตูน-ตฺวา-ตฺวาน  เป็นเครื่องหมายวาจกทั้ง 5

ปัจจัยกิริยากิตก์ เป็นเครื่องหมายกาล ดังนี้
อนฺต มาน บอกปัจจุบันกาล แปลว่า อยู่, เมื่อ
ตวนฺตุ ตาวี ต ตูน-ตฺวา-ตฺวาน บอกอดีตกาล แปลว่า แล้ว; ครั้น...แล้ว
อนีย ตพฺพ บอกความจำเป็น แปลว่า พึง

กาลในกิริยากิตก์
ปัจจุบันกาล (ใช้ อนฺต มาน ปัจจัย)
1. ปัจจุบันแท้ แปลว่า …อยู่
2. ปัจจุบันใกล้อนาคต แปลว่า เมื่อ…
อดีตกาล (ใช้ ตวนฺตุ ตาวี  ต  ตูน-ตฺวา-ตฺวาน ปัจจัย)
1. ล่วงแล้ว  แปลว่า …แล้ว
2. ล่วงแล้วเสร็จ  แปลว่า ครั้น…แล้ว
ความจำเป็น (ใช้ อนีย ตพฺพ ปัจจัย) แปลว่า พึง…

บันทึกแก้คำผิด ที่พบในหนังสือพจนานุกรมไทย-บาลี

บันทึกแก้คำผิด และหมายเหตุบางคำที่ไม่แน่ใจว่าผิดหรือไม่ และอื่่นๆ เท่าที่พบ ประมาณร้อยกว่าแห่ง
ใน หนังสือพจนานุกรมไทย-บาลี ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 (2559)
(เป็นการบันทึกเท่าที่พบ ไม่ได้ไล่ตรวจทีละหน้าๆ)

1 ต.ค.64

 • ดำรงชีพ ... น. อุปชีวติ > ก. อุปชีวติ  หน้า 221

7 ก.ค.64

 • กระดาษปรู๊ฟ (proof) > กระดาษปรู๊ฟ (proof paper) - หน้า 9
 • ความคงที่ … สนฺฐิติ, > สณฺฐิติ, - หน้า 112
 • เบือ (กลาดเกลื่อน) > เป็นเบือ (กลาดเกลื่อน) - [+แก้ลำดับคำ] หน้า 376
 • ป่าทึบ    … วนสนฺฑ.  > วนสณฺฑ. - หน้า 408
 • ผิดรูป … ทุสฺสนฺฐาน > ทุสฺสณฺฐาน - หน้า 436
 • สะพานเทียบเรือ … นาวาโรหนฺฏฺ- > นาวาโรหฏฺ- - หน้า 692
 • สะพานปลา … นาวาโรหนฏฐาน., > นาวาโรหนฏฺฐาน., - หน้า 692

9 มิ.ย.64

 • ผลักใส > ผลักส - หน้า 429

แบบสังขยา

หมายเหตุ การแยกจำนวน 1-4 ที่เป็นสัพพนามออกจากตารางสังขยา

สังขยานั้นใช้ขยายนามนามเพื่อบอกจำนวน/ลำดับ  ฉะนั้น สังขยาทั้งหมดจึงเป็นคุณนามโดยธรรมชาติ  แม้แต่สังขยาจำนวน 99 ขึ้นไป (เอกูนสตํ) ที่ท่านกำหนดเป็นพิเศษให้เป็นนามนาม ก็ยัง(กลับไป)ใช้เป็นคุณนาม(ตามธรรมชาติเดิม)ได้

ในหนังสือบาลีไวยากรณ์ ท่านได้ระบุไว้อีกว่า จำนวน 1-4 เป็นสัพพนาม โดยอ้างคัมภีร์ศัพทศาสตร์ ดังนี้

“ปกติสังขยานี้ ในคัมภีร์ศัพทศาสตร์ท่านแบ่งเป็น ๒ พวก
ตั้งแต่ เอก ถึง จตุ จัดเป็น สัพพนาม
ตั้งแต่ ปญฺจ ไป เป็น คุณนาม.”

ในการใช้งานจริง เอก-จตุ สังขยาคุุณนาม หรือ เอก-จตุ สัพพนาม นับ/แทน/ประกอบ นามนามได้ ไม่มีอะไรแตกต่างกัน ไม่มีการระบุว่าเมื่อ เอก-จตุ สัพพนาม ไปนับ/แทน/ประกอบ นามนาม จะมีการใช้พิเศษไปกว่า เอก-จตุ สังขยาคุณนาม อย่างไร  (ยกเว้น เอก สัพพนาม เท่านั้น ที่แจกวิภัตติต่างกัน)    ทั้งเมื่อนำสังขยาไปนับนามนาม ก็พิจารณาแต่เพียงว่า เป็นสังขยาคุณนาม (1-98) หรือสังขยานามนาม (99 ขึ้นไป) เท่านั้น ไม่ได้พิจารณาว่าเป็นสัพพนามหรือไม่

ฉะนั้น ในตารางการจัดปกติสังขยา  ได้แยกเรื่อง เอก-จตุ สัพพนาม ออกจากตารางสังขยา  โดยระบุการแจก เอก สัพพนาม ไว้ในชีทเรื่องสัพพนาม  ส่วนท้ายตาราง ในชีทเรื่องสังขยานี้ กล่าวให้ทราบแต่เพียงว่า เอก-จตุ ท่านว่าเป็นสัพพนามด้วย   ทั้งนี้ เพื่อให้ตารางอ่านง่ายดูง่ายสำหรับนักเรียน ไม่เพิ่มความซับซ้อนความลำบากแก่นักเรียนโดยไม่จำเป็น เพราะใส่สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงเข้ามา

แบบอัพยยศัพท์

หมายเหตุ พื้นสีเทา คือ คำที่ใช้เป็นคำถาม

หมายเหตุหน้า 1

ในแบบไวยากรณ์ เดิม ในชีทนี้
 

นิบาต ใช้ลงในระหว่างนามศัพท์บ้าง กิริยาศัพท์บ้าง  เพื่อบอก อาลปนะ (ภนฺเต), กาล (หิยฺโย), ที่ (อนฺโต), ...

การท่อง:  นิบาต ใช้ลงในระหว่างนามศัพท์บ้าง กิริยาศัพท์บ้าง  เพื่อบอก อาลปนะ, กาล, ที่ ...
คำในวงเล็บ ไม่ต้องท่อง ลงไว้เพื่อให้เห็นตัวอย่างศัพท์

นิบาตบอกกาล  
หิยฺโย วันวาน หิยฺโย หีโย ในวันวาน, เมื่อวาน

การท่อง: ฮีโย ในวันวาน เมื่อวาน  
หิยฺโย/หีโย ออกเสียงเหมือนกันว่า ฮี-โย (hīyo)

สุเว ในวัน   ...   เสฺว วันพรุ่ง เสฺว, สุเว ในวันพรุ่ง
 • สุเว คำเดียว หมายถึง ในวันพรุ่ง(นี้)  เช่น โก ชญฺญา มรณํ สุเว. ใครพึงรู้ความตายในวันพรุ่ง
 • สุเว สุเว คู่กัน แปลว่า ในวัน(หนึ่ง)ๆ หมายถึงทุกวัน =เทวสิกํ  เช่น
  กาฬปกฺเข ยถา จนฺโท  หายเตว สุเว สุเว
  ในกาฬปักษ์  พระจันทร์ย่อมเสื่อมลงทุกวันๆ ฉันใด
นิบาตบอกที่  
ติโร ภายนอก
พหิ ภายนอก
พหิทฺธา ภายนอก
พาหิรา ภายนอก
ติโร, พหิ, พหิทฺธา, พาหิรา-รํ ภายนอก
การท่อง: ติโร พหิ พหิทฺธา พาหิรา พาหิรํ ภายนอก

(พหิรา ใน ธอ ไม่พบ, ใน ไตร. พบ 1 แห่ง)

อนฺตรา  ระหว่าง อนฺตรา-เร  ระหว่าง
การท่อง: อนฺตรา อนฺตเร ระหว่าง

ฐานกิริยา (ย่อ)

ฐานกิริยา: ธาตุลงปัจจัย เป็นฐาน (base) สำหรับลงวิภัตติประกอบเป็นกิริยา

ฐานกิริยา อย่างย่อ สำหรับท่องบ้าง เปิดดูบ่อยๆ บ้าง

Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content