สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 มคธเป็นไทย

| 2 มท | 3 มท สพ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

อภิธมฺมตฺถวิภาวินี

Download PDF

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ ปริเฉทที่ หน้า เริ่ม จบ
2538 1 ทุติโย 115-116 เอกูนวีสติ ปฐมทุติยอสงฺขาริเกสุ กเถยฺยาติ อตฺโถ.
  2 ปญจโม 176-177 ยํ ปเนเก วทนฺติ อุทฺธจฺจเจตนา วุตฺตนเยน เวทิตพฺพํ.
2539 1 ตติโย 122-123 ภวงฺคนฺติ อาวชฺชนานนฺตรํ ภวงฺคํ ปวตฺติยา ทฺวารวินิมุตฺตานิ จ.
  2 ตติโย 130-131 ปญฺจวิญฺญาณาเนว นิสฺสตฺตนิชฺชีวตฺเถน อนิสฺสาย วา ปวตฺตนฺติ.
2540 1 ปฐโม 83-84 อิมานิปิ อิฏฺฐอิฏฺฐมชฺฌตฺตารมฺมณวเสน อเนกวิธภาเวปีติ อตฺโถ.
  2 สตฺตโม 218-219 อาสโวฆา จ โยคา จ อิจฺเจวํ นว สงฺคหา.
2541 1 ปญจโม 165-166 ทิฏฐธมฺโม ปจฺจกฺขภูโต โวจฺฉินฺนาย อโหสิกมฺมํ นาม.
  2 สตฺตโม 226 สตฺตธา ตตฺถ สตฺตสงฺคโหติ โหนฺติ กตฺถจิ น วา โหนฺติ.
2542 1 จตุตฺโถ 155-156 กามภเว ยถารหํ วีถีมุตฺตกวชฺชานิ นิโรธสมาปตฺติยนฺติ อธิปฺปาโย.
  2 ฉฏฺโฐ 198-199 วีเภทกจิตฺตสมุฏฺฐานปฐวีธาตุยา กมฺมญฺญตาติ.
2543 1 จตุตฺโถ 155 อิทานิ เตสํ เตสํ ปุคฺคลานํ เตตฺตึส วีถิจิตฺตานีติ ทฏฺฐพฺพํ.
  2 อฏฺฐโม 242-243 อตฺตโน อนุปฺปตฺติยา สหุปฺปนฺนานมฺนิ เจตนา วิย ทฏฺฐพฺโพ.
2544 1 ทุติโย 108 สภาเวน อวิตกฺกตฺตา วีติกฺกาทิฉปกิณฺณก-มานุรูปโต.
  2 จตุตฺโถ 132-134 เกจิ ปน จิตฺตสฺส ตโย ตโย ขณาติ.
2545 1 จตุตฺโถ 134-135 อรูปํ ลหุปริณามํ รูปํ เอเกกกลาปคตานิปิ อาปาถมาคจฺฉนฺติ.
  2 จตุตฺโถ 140-141 โวฏฺฐพฺพนเมว ปริวตฺตีติ สุญฺญตฺตา โมฆวาราติ วุตฺตา.
2546 1 ตติโย 125 ตตฺถ ยถาสมฺภวนฺติ อารมฺมณํ โหติ.
  2 ตติโย 125-127 เยภุยฺเยน ภวนฺตเร เอกนฺตกามาวจรสภาวฉฬารมฺมณโคจรานิ.
2547 1 สตฺตโม 222-223 ปญฺจวิญฺญาณานํ วิตกฺกวิรเหน อธิปติปจฺจโย อุทฺธโฏ.
  2 สตฺตโม 229-230 อริยกรตฺตา อริยานิ เอตายาติ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา.
2548 1 จตุตฺโถ 142 วิภูตาวิภูตเภโท นตฺถิ อุปฺปชฺชิตพฺพปฺปนานุรูปโตติ หิ อธิปฺปาโย.
  2 ฉฏฺโฐ 203 อสมฺปตฺตวเสนาติ อตฺตานํ สกณฺเณ สรปาตนนฺติ.
2549 1 ตติโย 121-122 ตสฺมา ยถาธมฺมสาสเน อวจนมฺปิ นิทฺทิเสติ สมฺพนฺโธ
  2 ฉฏฺโฐ 210-211 ตถาหิ ธมฺมหทยวิภงฺเค น สกฺกา วตฺตุนฺติ.
2550 1 ปฐโม 66-67 จินฺเตีติ จิตฺตํ อตฺถํ ปปญฺเจนติ.
  2 อฏฺฐโม 236-237 เอตฺถ จ สติปิ ตพฺภาวภาวิภาโว ทฏฺฐพฺโพ.
2551 1 ตติโย 127-128 อิเมสุ หิ อกุสลโต ปฏิกฺเขโป กโต.
  2 ฉฏฺโฐ 211-212 คพฺเภ มาตุกุจฺฉิยํ นิรตฺถํ ว กลิงฺครนฺติ.
2552 1 จตุตฺโถ 146-147 ตสฺมาติ ยสฺมา โทมนสฺสฺชวนาวสาเน นิโรธา ผลทสฺสนาติ.
  2 อฏฺฐโม 250-251 ยสฺมา ปน อญฺญมญฺญูปตฺถมฺภนวเสเนว อินฺทฺริยปจฺจยภาโว วุตฺโต.
2553 1 ฉฏฺโฐ 140-141 นตฺถิ วีถิจิติตุปฺปาโทติ อุปริมโกฏิยา เอตฺถาติ วิสยปฺปวตฺติสงฺคเห.
  2 ทุติโย 193-194 กิญฺจาปิ สีตตา ผุสิตฺวา วิญฺเญยฺยา ทุรตา ตถาติ.
2554 1 ทุติโย 108 ฉสฏฺฐี ปญฺจปญฺญาสติอาทิ สสงฺขาเรเสวฺว ลพฺภติ.
  2 อฏฺฐโม 250-251 เยสํ นามานํ วตฺถาทีนํ จตูสุ สโมธานํ คจฺฉนฺติ.
2555 1 ตติโย 118-119 โลภาทิเหตูนํ วิภาควเสน จาติ ทฏฺฐพฺพํ.
  2 ฉฏฺโฐ 196-197 กกฺขลตาทินา อตฺตโน  สยญฺจ กาเยน วิญฺญายติ.
2556 1 ปญจโม 187-188 อฏฺฐกถายมฺปน คตินิมิตฺตํ ตํสทิสนฺติ ทฏฺฐพฺพนฺติ.
  2 ปญจโม 188-189 ยถารหนฺติ ทุติยจตุตฺถปฐมตติยานํ ปริวตฺตตีติ โยชนา.
2557 1 ปญจโม 184-185 วีถิจิตฺตาวสาเนติ ตทาลมฺพนปริโยสานานํ กุสลา ว ภวนฺติธาติ.
  2 ปญจโม 185-186 สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ ปริคฺคยฺหมานนฺติ อุปลพฺภตีติ อยเมตฺถ สงฺเขโป.
2558 1 จตุตฺโถ 140-141 อาลมฺพนภูตาติ วิสยภูตา อปฺปวตฺตนโต. ปริตฺตชวนนโย.
  2 ฉฏฺโฐ 198-199 อุปจยนํ อุปจโย ทส เจติ อฏฺฐวีสติวิธมฺภเว.
2559 1 จตุตฺโถ 138-139 ยมฺปน ปรมตฺถวินิจฺฉเย วา อิจฺเจวํ สํวณฺเณนฺติ.
  2 อฏฺฐโม 238-239 เตสเมว อวิชฺชาตณฺหาสงฺขาตานํ ฉ ธมฺมาติ ทฏฺฐพฺพํ.
2560 1 อฏฺฐโม 251-252 อิทานิ ยํ วุตฺตํ ตตฺถ ปจฺจยา นามาติ  โยชนา.
  2 นวโม 264-265 เอตฺถ หิ อิทฺธิวิธญาณสฺส ตํตํปริกมฺมานุรูปโต อปฺเปติ.
2561 1 อฏฺฐโม 246-247 เอกุปฺปาทาทิจตุพฺพิธ- สนฺธาย วุตฺตํ.
  2 อฏฺฐโม 247-248 ปญฺหาวาเร ปน ตถา เจว นิทฺทิสติ.
2562 1        
  2        

 

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ ปริเฉทที่ หน้า เริ่ม จบ
2550 1 ปฐโม 66-67 จินฺเตีติ จิตฺตํ อตฺถํ ปปญฺเจนติ.
2540 1 ปฐโม 83-84 อิมานิปิ อิฏฺฐอิฏฺฐมชฺฌตฺตารมฺมณวเสน อเนกวิธภาเวปีติ อตฺโถ.
2544 1 ทุติโย 108 สภาเวน อวิตกฺกตฺตา วีติกฺกาทิฉปกิณฺณก-มานุรูปโต.
2554 1 ทุติโย 108 ฉสฏฺฐี ปญฺจปญฺญาสติอาทิ สสงฺขาเรเสวฺว ลพฺภติ.
2538 1 ทุติโย 115-116 เอกูนวีสติ ปฐมทุติยอสงฺขาริเกสุ กเถยฺยาติ อตฺโถ.
2555 1 ตติโย 118-119 โลภาทิเหตูนํ วิภาควเสน จาติ ทฏฺฐพฺพํ.
2549 1 ตติโย 121-122 ตสฺมา ยถาธมฺมสาสเน อวจนมฺปิ นิทฺทิเสติ สมฺพนฺโธ
2539 1 ตติโย 122-123 ภวงฺคนฺติ อาวชฺชนานนฺตรํ ภวงฺคํ ปวตฺติยา ทฺวารวินิมุตฺตานิ จ.
2546 1 ตติโย 125 ตตฺถ ยถาสมฺภวนฺติ อารมฺมณํ โหติ.
2546 2 ตติโย 125-127 เยภุยฺเยน ภวนฺตเร เอกนฺตกามาวจรสภาวฉฬารมฺมณโคจรานิ.
2551 1 ตติโย 127-128 อิเมสุ หิ อกุสลโต ปฏิกฺเขโป กโต.
2539 2 ตติโย 130-131 ปญฺจวิญฺญาณาเนว นิสฺสตฺตนิชฺชีวตฺเถน อนิสฺสาย วา ปวตฺตนฺติ.
2544 2 จตุตฺโถ 132-134 เกจิ ปน จิตฺตสฺส ตโย ตโย ขณาติ.
2545 1 จตุตฺโถ 134-135 อรูปํ ลหุปริณามํ รูปํ เอเกกกลาปคตานิปิ อาปาถมาคจฺฉนฺติ.
2559 1 จตุตฺโถ 138-139 ยมฺปน ปรมตฺถวินิจฺฉเย วา อิจฺเจวํ สํวณฺเณนฺติ.
2545 2 จตุตฺโถ 140-141 โวฏฺฐพฺพนเมว ปริวตฺตีติ สุญฺญตฺตา โมฆวาราติ วุตฺตา.
2553 1 จตุตฺโถ 140-141 นตฺถิ วีถิจิติตุปฺปาโทติ อุปริมโกฏิยา เอตฺถาติ วิสยปฺปวตฺติสงฺคเห.
2558 1 จตุตฺโถ 140-141 อาลมฺพนภูตาติ วิสยภูตา อปฺปวตฺตนโต. ปริตฺตชวนนโย.
2548 1 จตุตฺโถ 142 วิภูตาวิภูตเภโท นตฺถิ อุปฺปชฺชิตพฺพปฺปนานุรูปโตติ หิ อธิปฺปาโย.
2552 1 จตุตฺโถ 146-147 ตสฺมาติ ยสฺมา โทมนสฺสฺชวนาวสาเน นิโรธา ผลทสฺสนาติ.
2542 1 จตุตฺโถ 155-156 กามภเว ยถารหํ วีถีมุตฺตกวชฺชานิ นิโรธสมาปตฺติยนฺติ อธิปฺปาโย.
2543 1 จตุตฺโถ 155 อิทานิ เตสํ เตสํ ปุคฺคลานํ เตตฺตึส วีถิจิตฺตานีติ ทฏฺฐพฺพํ.
2541 1 ปญจโม 165-166 ทิฏฐธมฺโม ปจฺจกฺขภูโต โวจฺฉินฺนาย อโหสิกมฺมํ นาม.
2538 2 ปญจโม 176-177 ยํ ปเนเก วทนฺติ อุทฺธจฺจเจตนา วุตฺตนเยน เวทิตพฺพํ.
2557 1 ปญจโม 184-185 วีถิจิตฺตาวสาเนติ ตทาลมฺพนปริโยสานานํ กุสลา ว ภวนฺติธาติ.
2557 2 ปญจโม 185-186 สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ ปริคฺคยฺหมานนฺติ อุปลพฺภตีติ อยเมตฺถ สงฺเขโป.
2556 1 ปญจโม 187-188 อฏฺฐกถายมฺปน คตินิมิตฺตํ ตํสทิสนฺติ ทฏฺฐพฺพนฺติ.
2556 2 ปญจโม 188-189 ยถารหนฺติ ทุติยจตุตฺถปฐมตติยานํ ปริวตฺตตีติ โยชนา.
2553 2 ฉฏฺโฐ 193-194 กิญฺจาปิ สีตตา ผุสิตฺวา วิญฺเญยฺยา ทุรตา ตถาติ.
2555 2 ฉฏฺโฐ 196-197 กกฺขลตาทินา อตฺตโน  สยญฺจ กาเยน วิญฺญายติ.
2542 2 ฉฏฺโฐ 198-199 วีเภทกจิตฺตสมุฏฺฐานปฐวีธาตุยา กมฺมญฺญตาติ.
2558 2 ฉฏฺโฐ 198-199 อุปจยนํ อุปจโย ทส เจติ อฏฺฐวีสติวิธมฺภเว.
2548 2 ฉฏฺโฐ 203 อสมฺปตฺตวเสนาติ อตฺตานํ สกณฺเณ สรปาตนนฺติ.
2549 2 ฉฏฺโฐ 210-211 ตถาหิ ธมฺมหทยวิภงฺเค น สกฺกา วตฺตุนฺติ.
2551 2 ฉฏฺโฐ 211-212 คพฺเภ มาตุกุจฺฉิยํ นิรตฺถํ ว กลิงฺครนฺติ.
2540 2 สตฺตโม 218-219 อาสโวฆา จ โยคา จ อิจฺเจวํ นว สงฺคหา.
2547 1 สตฺตโม 222-223 ปญฺจวิญฺญาณานํ วิตกฺกวิรเหน อธิปติปจฺจโย อุทฺธโฏ.
2541 2 สตฺตโม 226 สตฺตธา ตตฺถ สตฺตสงฺคโหติ โหนฺติ กตฺถจิ น วา โหนฺติ.
2547 2 สตฺตโม 229-230 อริยกรตฺตา อริยานิ เอตายาติ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา.
2550 2 อฏฺฐโม 236-237 เอตฺถ จ สติปิ ตพฺภาวภาวิภาโว ทฏฺฐพฺโพ.
2559 2 อฏฺฐโม 238-239 เตสเมว อวิชฺชาตณฺหาสงฺขาตานํ ฉ ธมฺมาติ ทฏฺฐพฺพํ.
2543 2 อฏฺฐโม 242-243 อตฺตโน อนุปฺปตฺติยา สหุปฺปนฺนานมฺนิ เจตนา วิย ทฏฺฐพฺโพ.
2561 1 อฏฺฐโม 246-247 เอกุปฺปาทาทิจตุพฺพิธ- สนฺธาย วุตฺตํ.
2561 2 อฏฺฐโม 247-248 ปญฺหาวาเร ปน ตถา เจว นิทฺทิสติ.
2552 2 อฏฺฐโม 250-251 ยสฺมา ปน อญฺญมญฺญูปตฺถมฺภนวเสเนว อินฺทฺริยปจฺจยภาโว วุตฺโต.
2554 2 อฏฺฐโม 250-251 เยสํ นามานํ วตฺถาทีนํ จตูสุ สโมธานํ คจฺฉนฺติ.
2560 1 อฏฺฐโม 251-252 อิทานิ ยํ วุตฺตํ ตตฺถ ปจฺจยา นามาติ  โยชนา.
2560 2 นวโม 264-265 เอตฺถ หิ อิทฺธิวิธญาณสฺส ตํตํปริกมฺมานุรูปโต อปฺเปติ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system