ถป

ประเภท: 
ธา.

ตั้งไว้

ตัวอย่าง: 

ถเปติ.
ถปยิตฺวา.
ถปนํ การตั้งไว้.
ววตฺถเปติ. (วิ-อว-ถเปติ ลบ อิ แล้วซ้อน ต)
โวฏฺฐพฺพนํ. (วิ-อว-ถปนํ. ลบ อิ แปลง อว เป็น โอ, ถ เป็น ฏฺฐ, แปลง ป เป็น พ ซ้อน พ)

อรรถของธาตุ: 
ถปเน
หมวดธาตุ: 
จุร (เณ ณย)
Powered by Drupal, an open source content management system