ฐา

ประเภท: 
ธา.

หยุดการไป, ดำรงอยู่, ตั้งอยู่

ตัวอย่าง: 

ฐาติ, ติฏฺฐติ.
ฐานํ, อธิฏฺฐานํ, สณฺฐานํ, ฐิติ. นิฏฺฐํ, นิฏฺฐานํ ความสำเร็จ, ตั้งอยู่.
ปติฏฺฐา ที่พึ่ง.
ฐายติ.
ฐายี ผู้ดำรงอยู่, ตั้งอยู่
กปฺปฏฺฐายี.

อรรถของธาตุ: 
คตินิวตฺยํ
หมวดธาตุ: 
ภู (อ)
ทิว (ย)
Powered by Drupal, an open source content management system