อัญเชิญทุนเล่าเรียนหลวง ถวายพระภิกษุ-สามเณร

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานในพิธีเชิญทุนเล่าเรียนหลวงถวายแด่คณะสงฆ์ ประจำปี 2551 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยถวายแด่พระภิกษุสามเณรที่เข้าสอบเปรียญธรรม 6, 7, 8 และ 9 ประโยค ซึ่งได้รับคัดเลือกจากกองบาลีสนามหลวง จำนวน 76 ทุน โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง รับถวาย และพระภิกษุสามเณรที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 239 ทุน โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับถวาย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน 50 ทุน โดยมีพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับถวาย

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ให้ มีความเข้มแข็งมากขึ้น โครงการนี้จึงได้จัดสรรทุนเพิ่มขึ้นอีก 5 ทุน โดยถวายแด่สำนักเรียนพระปริยัติธรรมที่มีผลงานดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ทั้ง 5 เขต เขตละ 1 ทุน และแด่พระธรรมทูตระดับอำเภอที่มีผลงานดีเด่นทั้ง 9 สาย สายละ 1 ทุน รวมเป็นทุนที่จัดสรรถวายแด่พระภิกษุสามเณรในพุทธศักราช 2551 ทั้งสิ้น 379 ทุน เป็นเงิน 3,253,000 บาท ในการนี้ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ ได้ถวายตาลปัตรและย่ามโครงการแด่พระภิกษุสามเณรผู้ได้รับทุนและสอบได้เปรียญ ธรรม 9 ประโยค จำนวน 2 รูป พร้อมกันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และนายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ถวายย่ามโครงการแด่พระภิกษุสามเณร ผู้ได้รับทุนและสอบได้เปรียญธรรม 6, 7, 8 ประโยค จำนวน 44 รูป

ที่มา: ข่าวสด

ความคิดเห็น

ทำไมปีนี้ปี 51 ไม่มีการถวายทุนเล่าเรียนหลวง

ตามที่ได้ยินข่าวว่ามีการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี 2551 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม แต่ทำไมจนถึงปี52เงินทุนยังไม่ถึงมือพระนิสิตเลย เงินหายไปไหนช่วยตรวจสอบที

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system