ตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค หนตะวันออก และหนเหนือ

ตามที่คณะสงฆ์ไทย โดยแม่กองบาลีสนามหลวง ได้จัดให้พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเข้าสอบวัด ความรู้หรือสอบบาลีสนามหลวง และได้ประกาศผลการสอบไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่ามีพระภิกษุสามเณร ที่มีความรู้ความสามารถสอบไล่ได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเปรียญธรรม 9 ประโยคทั่วประเทศ สามารถสอบได้จำนวน 25 รูป เปรียญธรรม 6 ประโยคทั่วประเทศสอบได้ 248 รูป สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2551 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

สำหรับเปรียญธรรม 3 ประโยค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จแทนพระองค์ไปทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคต่อไป

ในปี 2551 กำหนดจัดพิธีตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ทั่วประเทศ มีพระภิกษุสามเณรสามารถสอบไล่ได้ จำนวน 909 รูป โดยกำหนดจัดพิธี 6 แห่ง เสร็จสิ้นไปแล้ว 4 แห่ง ดังนี้

  1. เฉพาะในเขตการปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จัดพิธี ณ วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ จำนวน 186 รูป เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2551
  2. เขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) จัดพิธี ณ วัดพนัญเชิง อ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 277 รูป ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 โดยทั้ง 2 แห่ง สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี
  3. เขตการปกครองคณะสงฆ์หนใต้ จัดพิธี ณ วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง จำนวน 43 รูป ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551 โดยพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี
  4. เขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (เฉพาะภาค 8 และภาค 9) จัดพิธี ณ วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน 76 รูป ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551 สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี

สำหรับกำหนดการอีก 2 แห่ง มีดังนี้

  1. เขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (เฉพาะภาค 10, 11 และภาค 12) จัดพิธี ณ วัดโสธรวราราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 175 รูป ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2551 สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี
  2. เขตการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จัดพิธี ณ วัดบรมธาตุ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร จำนวน 152 รูป ในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.30 น. โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี

การจัดพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค เป็นพระราชประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดินทรงตั้งเปรียญธรรมถวายพระภิกษุสามเณรที่ มีความรู้ความสามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตรการสอบบาลีสนามหลวง อีกประการหนึ่ง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

โอกาสนี้ ขออาราธนาพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคทุกรูป โปรดไปรับการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนไปร่วมงานพิธี และถวายการต้อนรับองค์ประธาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2441-4515, 0-2441-4546

ผู้เขียน: สมชาย สุรชาตรี

ที่มา: ข่าวสด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system