สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.3 สัมพันธ์ไทย

| 2 มท | 3 มท สพ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8

Download PDF

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2529 7 อัตตโน 137-138 (สตฺถา) อหํ อานนฺท สงฺคามํ อชฺฌุเปกฺขนํ เม ภาโร.
2530 5 มัลลิกาเทวี 110-111 อถ นํ สตฺถา สทฺธึ กเถนฺตีติ อตฺโถ.
2531 8 อุคคเสนเศรษฐีบุตร 25-26 เถโร คนฺตฺวา วํสสฺส น อุปคจฺฉสีติ อตฺโถ.
2532 8 สามเณร 138-139 ตสฺมึ ขเณ สกฺโก ตุมฺเห น กุชฺฌิตฺถาติ.
2533 8 โชติกเถระ 172-173 เหฏฺฐาคงฺคาย จ เทฺว ปพฺพาเชถ นนฺติ อทาสิ.
2534 7 ทุพพจภิกษุ 127-128 กุโส ยถา ทุคฺคหิโต มหปฺผลํ โหตีติ อตฺโถ.
2535 7 อาคันตุกภิกษุ 131-132 นครํ ยถา มุจฺจนฺตํ โสจนฺตีติ อตฺโถ.
2536 6 โพธิราชกุมาร 4-5 อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา อปายปรายนเมว นํ กโรติ.
2537 5 โมคคัลลานเถระ 63-64 โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ ญาตีนํ ปริกฺขยํ วา.
2538 7 จูฬสุภัททา 115-116 ตสฺมึ ขเณ ปกาเสนฺตีติ อตฺโถ.
2539 5 โลฬุทายีเถระ 113-114 โส สํวจฺฉรมตฺเตน น วฑฺฒตีติ.
2540 7 ติสสเถระ 10 สาปิ สตฺตเม ทิวเส อิมํ คาถมาห.
2541 5 อนาถปิณฑิกเศรษฐี 13-14 ปาโปปิ ปสฺสตี ภทฺรานิเยว ปสฺสตีติ.
2542 7 ลกุณฏกภัททิยเถระ 100-101 ยํ หิ กิจฺจํ คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ.
2543 7 นิครนถ์ 133 อลชฺชิตาเย ลชฺชนฺติ ทุคฺคตึ คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ.
2544 5 โลฬุทายีเถระ 114 อปสฺสุตายํ ปุริโส ถูลสรีโร หุตฺวา วิจรติ.
2545 7 จูฬสารีภิกขุ 17-18 สุชีวํ อหิริเกน คามาภิมุโข ว โหติ.
2546 8 สีวลีเถระ 151-152 เอกสฺมึ หิ สมเย ทุกฺขํ นิตฺถินฺนนฺติ.
2547 7 วัชชีปุตตกภิกขุ 109-110 ทุปฺปพฺพชฺชํ ทุรภิรมํ น ภเวยฺยาติ อตฺโถ.
2548 7 โคฆาตกบุตร 5-6 อุปนีตวโย ว ทานิสิ คหิตาเนว โหนฺติ.
2548/2 7 สุนทรีปริพาชิกา 121-122 ราชา เตนหิ คจฺฉถ สมฺมา ภวนฺตีติ อตฺโถ.
2549 6 มารธีตา 65-66 ยสฺส ชิตํ นาวชิยติ ปเทน เนสฺสถาติ อตฺโถ.
2549/2 7 โคฆาตกบุตร 3-4 ปณฺฑุปลาโส ว ทานิสิ ปาปุณิสฺสสีติ อตฺโถ.
2550 7 วินิจฉัยมหาอมาตย์ 41-42 น เตน โหติ ธมฺมฏฺโฐ ปวุจฺจตีติ อตฺโถ.
2550/2 5 พิฬาลปทกเศรษฐี 17-18 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐี โถกํปิ อาจินนฺติ.
2551 7 สัมพหุลภิกขุ 56 เต สพฺเพปิ เอกทิวสํ ภโว ทุกฺโขติ.
2551/2 6 โพธิราชกุมาร 3 สตฺถา อปฺปวิสิตฺวาว อาหริตฺวา ทสฺเสสิ.
2552 8 อปุตตกเศรษฐี 43 เตน วุตฺตํ "ยํ โข หนฺติ อญฺเญว อตฺตนนฺติ.
2552/2 8 อังกุรเทวบุตร 45-46 องฺกุรเทวปุตฺตวตฺถุ อิมา คาถา อภาสิ.
2553 6 นันทิยะ 156-157 อถสฺส เต เทวปุตฺตา เทวตา อภินนฺทนฺตีติ อาห. (วตฺวา)
2553/2 6 อัญญตรอุบาสก 128 โส สตฺถารา วุตฺตฏฺฐาเนเยว อิมํ คาถมาห
2554 8 ปัญจภิกขุ 48-49 เตสุ กิร เอเกโก อิมํ คาถํ ทสฺเสสิ. (ทสฺเสตฺวา)
2554/2 8 กปิลมัจฉะ 1-2 ตสฺส ปริยตฺตึ นิสฺสาย ภิกฺขู ฉฑฺฑยึสุ.
2555 7 สมพหุลภิกขุ 47-48 เอกสฺมึ หิ สมเย สาธุรูโปติ วุจฺจตีติ.
2555/2 7 เอกุทานเถระ 44-45 เตสุ เอโก เตปิฏกตฺเถโร โย ธมฺมํ นปฺปมชฺชตีติ.
2556 8 มหาปันถกเถระ 140 โส หิ อายสฺมา ตมหํ พฺราหฺมณํ วทามีติ อตฺโถ.
2556/2 8 อปุตตกเศรษฐี 42 ตสฺส กิร กาลกิริยํ ตสฺส ปุพฺพกมฺมํ กเถสิ.
2557 7 สัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ 77-78 เถโรปิ สการณํ สอุปมํ กตฺวา กมฺมฏฺฐานสปฺปายนฺติ จินฺเตสิ.
2557/2 7 โปฐิลเถระ 72 โส (โปฐิลตฺเถโร) นีหตมาโน ปทีปุชฺชลนํ วิย อโหสิ.
2558 6 ยมกปาฏิหาริย์ 92-93 สตฺถา สารีปุตฺโต กิลมติ ลกฺขํ  อาโรเปตุํ  สมตฺโถติ.
2558/2 6 โพธิราชกุมาร 3 สตฺถา อปฺปวิสิตฺวาว อาหริตฺวา ทสฺเสสิ.
2559 7 สานุสามเณร 153 อถสฺส อจิรุปสมฺปนฺนสฺส สตฺถา นาสฺส วีติกฺกมิตุํ ทสฺสามีติ.
2559/2 7 สานุสามเณร 149-150 โส อุกฺกณฺฐิตภาวํ อาโรเจสิ อุรูสุ นิปชฺชาเปสิ.
2560 7 ทุกขปีฬิตสัตตะ 123-124 อายสฺมา หิ มหาโมคฺคลฺลาโน ปจฺจนฺตีติ อตฺโถ.
2560/2 7 อัตตโน 136-137 วตฺถุ อปฺปมาทวคฺคสฺส สพฺเพ อกฺโกสนฺตีติ
2561 6 นันทิยะ 156-157 อจฺฉราสงฺโฆปิ นํ ทิสฺวา เทวตา อภินนฺทนฺตีติ อาห. (วตฺวา)
2561/2 6 โพธิราชกุมาร 1-2 โส (โพธิราชกุมาโร) ตมตฺถํ  สาธูติ ปฏิสฺสุณิ.
2562 7 เมณฑกเศรษฐี 37 อถสฺส (เสฏฺฐิโน) สตฺถา ฉาเทตีติ อตฺโถ.

 

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2550/2 5 พิฬาลปทกเศรษฐี 17-18 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐี โถกํปิ อาจินนฺติ.
2541 5 อนาถปิณฑิกเศรษฐี 13-14 ปาโปปิ ปสฺสตี ภทฺรานิเยว ปสฺสตีติ.
2537 5 โมคคัลลานเถระ 63-64 โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ ญาตีนํ ปริกฺขยํ วา.
2530 5 มัลลิกาเทวี 110-111 อถ นํ สตฺถา สทฺธึ กเถนฺตีติ อตฺโถ.
2539 5 โลฬุทายีเถระ 113-114 โส สํวจฺฉรมตฺเตน น วฑฺฒตีติ.
2544 5 โลฬุทายีเถระ 114 อปสฺสุตายํ ปุริโส ถูลสรีโร หุตฺวา วิจรติ.
2561/2 6 โพธิราชกุมาร 1-2 โส (โพธิราชกุมาโร) ตมตฺถํ  สาธูติ ปฏิสฺสุณิ.
2558/2 6 โพธิราชกุมาร 3 สตฺถา อปฺปวิสิตฺวาว อาหริตฺวา ทสฺเสสิ.
2551/2 6 โพธิราชกุมาร 3 สตฺถา อปฺปวิสิตฺวาว อาหริตฺวา ทสฺเสสิ.
2536 6 โพธิราชกุมาร 4-5 อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา อปายปรายนเมว นํ กโรติ.
2549 6 มารธีตา 65-66 ยสฺส ชิตํ นาวชิยติ ปเทน เนสฺสถาติ อตฺโถ.
2558 6 ยมกปาฏิหาริย์ 92-93 สตฺถา สารีปุตฺโต กิลมติ ลกฺขํ  อาโรเปตุํ  สมตฺโถติ.
2553/2 6 อัญญตรอุบาสก 128 โส สตฺถารา วุตฺตฏฺฐาเนเยว อิมํ คาถมาห
2553 6 นันทิยะ 156-157 อถสฺส เต เทวปุตฺตา เทวตา อภินนฺทนฺตีติ อาห. (วตฺวา)
2561 6 นันทิยะ 156-157 อจฺฉราสงฺโฆปิ นํ ทิสฺวา เทวตา อภินนฺทนฺตีติ อาห. (วตฺวา)
2549/2 7 โคฆาตกบุตร 3-4 ปณฺฑุปลาโส ว ทานิสิ ปาปุณิสฺสสีติ อตฺโถ.
2548 7 โคฆาตกบุตร 5-6 อุปนีตวโย ว ทานิสิ คหิตาเนว โหนฺติ.
2540 7 ติสสเถระ 10 สาปิ สตฺตเม ทิวเส อิมํ คาถมาห.
2545 7 จูฬสารีภิกขุ 17-18 สุชีวํ อหิริเกน คามาภิมุโข ว โหติ.
2562 7 เมณฑกเศรษฐี 37 อถสฺส (เสฏฺฐิโน) สตฺถา ฉาเทตีติ อตฺโถ.
2550 7 วินิจฉัยมหาอมาตย์ 41-42 น เตน โหติ ธมฺมฏฺโฐ ปวุจฺจตีติ อตฺโถ.
2555/2 7 เอกุทานเถระ 44-45 เตสุ เอโก เตปิฏกตฺเถโร โย ธมฺมํ นปฺปมชฺชตีติ.
2555 7 สมพหุลภิกขุ 47-48 เอกสฺมึ หิ สมเย สาธุรูโปติ วุจฺจตีติ.
2551 7 สัมพหุลภิกขุ 56 เต สพฺเพปิ เอกทิวสํ ภโว ทุกฺโขติ.
2557/2 7 โปฐิลเถระ 72 โส (โปฐิลตฺเถโร) นีหตมาโน ปทีปุชฺชลนํ วิย อโหสิ.
2557 7 สัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ 77-78 เถโรปิ สการณํ สอุปมํ กตฺวา กมฺมฏฺฐานสปฺปายนฺติ จินฺเตสิ.
2542 7 ลกุณฏกภัททิยเถระ 100-101 ยํ หิ กิจฺจํ คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ.
2547 7 วัชชีปุตตกภิกขุ 109-110 ทุปฺปพฺพชฺชํ ทุรภิรมํ น ภเวยฺยาติ อตฺโถ.
2538 7 จูฬสุภัททา 115-116 ตสฺมึ ขเณ ปกาเสนฺตีติ อตฺโถ.
2548/2 7 สุนทรีปริพาชิกา 121-122 ราชา เตนหิ คจฺฉถ สมฺมา ภวนฺตีติ อตฺโถ.
2560 7 ทุกขปีฬิตสัตตะ 123-124 อายสฺมา หิ มหาโมคฺคลฺลาโน ปจฺจนฺตีติ อตฺโถ.
2534 7 ทุพพจภิกษุ 127-128 กุโส ยถา ทุคฺคหิโต มหปฺผลํ โหตีติ อตฺโถ.
2535 7 อาคันตุกภิกษุ 131-132 นครํ ยถา มุจฺจนฺตํ โสจนฺตีติ อตฺโถ.
2543 7 นิครนถ์ 133 อลชฺชิตาเย ลชฺชนฺติ ทุคฺคตึ คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ.
2560/2 7 อัตตโน 136-137 วตฺถุ อปฺปมาทวคฺคสฺส สพฺเพ อกฺโกสนฺตีติ
2529 7 อัตตโน 137-138 (สตฺถา) อหํ อานนฺท สงฺคามํ อชฺฌุเปกฺขนํ เม ภาโร.
2559/2 7 สานุสามเณร 149-150 โส อุกฺกณฺฐิตภาวํ อาโรเจสิ อุรูสุ นิปชฺชาเปสิ.
2559 7 สานุสามเณร 153 อถสฺส อจิรุปสมฺปนฺนสฺส สตฺถา นาสฺส วีติกฺกมิตุํ ทสฺสามีติ.
2554/2 8 กปิลมัจฉะ 1-2 ตสฺส ปริยตฺตึ นิสฺสาย ภิกฺขู ฉฑฺฑยึสุ.
2531 8 อุคคเสนเศรษฐีบุตร 25-26 เถโร คนฺตฺวา วํสสฺส น อุปคจฺฉสีติ อตฺโถ.
2556/2 8 อปุตตกเศรษฐี 42 ตสฺส กิร กาลกิริยํ ตสฺส ปุพฺพกมฺมํ กเถสิ.
2552 8 อปุตตกเศรษฐี 43 เตน วุตฺตํ "ยํ โข หนฺติ อญฺเญว อตฺตนนฺติ.
2552/2 8 อังกุรเทวบุตร 45-46 องฺกุรเทวปุตฺตวตฺถุ อิมา คาถา อภาสิ.
2554 8 ปัญจภิกขุ 48-49 เตสุ กิร เอเกโก อิมํ คาถํ ทสฺเสสิ. (ทสฺเสตฺวา)
2532 8 สามเณร 138-139 ตสฺมึ ขเณ สกฺโก ตุมฺเห น กุชฺฌิตฺถาติ.
2556 8 มหาปันถกเถระ 140 โส หิ อายสฺมา ตมหํ พฺราหฺมณํ วทามีติ อตฺโถ.
2546 8 สีวลีเถระ 151-152 เอกสฺมึ หิ สมเย ทุกฺขํ นิตฺถินฺนนฺติ.
2533 8 โชติกเถระ 172-173 เหฏฺฐาคงฺคาย จ เทฺว ปพฺพาเชถ นนฺติ อทาสิ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system