สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.4 มคธเป็นไทย

| 2 มท | 3 มท สพ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 1

Download PDF

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ เรื่อง เลขข้อ หน้า เริ่ม จบ
2529 1 สิปฺปกถา 128-129 128 สิปฺปํ นาม อนาคาริยาคาริยวเสน นาถกรโณติ วุจฺจตีติ ตฏฺฏีกา.
  2 สิปฺปกถา 133-134 152 ตทา อญฺญตรสฺส ภิกฺขุโน กตฺวา อลฺลิยาปนวตฺถขณฺฑํ.
2530 1 สุภาสิตวาจากถา 260-261 241 วาจาสทฺโท กรณสาธโน ยถาวุตฺตวณฺณนาหิ วิรุชฺฌติ.
  2 สุภาสิตวาจากถา 262-264 242 สุภาสิตลกฺขณนฺตุ ปญฺจหิ อนนุวชฺชา จ วิญฺญูนนฺติ.
2531 1 สิปฺปกถา 131 150 ตตฺถ ยตฺร หีติ อนฺวาธิกํ อาโรเปตพฺพํ.
  2 วินยกถา 234 223 สชฺฌายนฺตีติ ตํ ทิฏฺฐิทีปกํ กิมฺปเนสาติอาทิ วุตฺตํ.
2532 1 พาลปณฺฑิตกถา 55 51 ตตฺถ ยสฺมา โย พาลอเสวนํ อาโรเปตพฺพํ
  2 วินยกถา 255 236 เอตฺถาห นนุ ปาปวิรติ ตตฺถ ทสฺสิตาติ.
2533 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 295-296 271 พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร โสณนนฺทชาตเกปิ อาคตา.
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 347 326 ยสฺมา เปตา อิโต อิทํ ปจฺจตฺตวจนนฺติ.
2534 1 วินยกถา 222-223 215 ยถาวุตฺตญฺเจตํ ติวิธํ อธิปฺปาโยติ ตฏฺฏีกา.
  2 วินยกถา 224 224 สุคติทุคฺคตีสุ อุปฺปชฺชนํ ทฏฺฐพฺพนฺติ ตทนุฏีกา.
2535 1 วินยกถา 235-236 225 อิติ อนนฺตริยกมฺมโตปิ วทนฺตีติ ตฏฺฏีกา.
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 360-361 335 เตนาห ปญฺจกงฺคุตฺตเร วาริตาติ วุตฺตํ โหติ.
2536 1 วินยกถา 222 215 ยถาวุตฺตญฺเจตํ ติวิธํ อฏฺฐสาลินีนโย.
  2 วินยกถา 245 231 กมฺมปถสทฺทตฺโถ ตุ ทฏฺฐพฺพนฺติ สงฺคีติสุตฺตาทิฏีกา.
2537 1 วินยกถา 203-204 202 ปรปริคฺคหิเต ..เสวนาธิปฺปาเยนาติ ตฏฺฏีกา.
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 356-357 338 อิติ ภรณาทิอุปฏฺฐานํ นิเวเสนฺติ ปติฏฺฐาเปนฺติ.
2539 1 ปุพฺเพกตปุญฺญตากถา 100 111 สตฺถา ปน อิมํ ปณฺฑิตา กตปุญฺญตนฺติ.
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 334-335 312 อิติ ยถาวุตฺตํ ทิสาติ เวทิตพฺพาติ.
2540 1 พาลปณฺฑิตกถา 17 13 อเสวนา นาม อภชนา ทุกฺกฏกมฺมการี จาติ.
  2 พาลปณฺฑิตกถา 18-19 14 ปณฺฑิตา นาม เยเกจิ เต พาลา นาม.
2541 1 พาหุสจฺจกถา 123-124 140 วุตฺตํ หิ ภควตา อุปฏฺฐานนฺติ อาห อิธาติอาทึ
  1 พาหุสจฺจกถา 124 142 สหชาตนามกาเยนาติ ยา กโรตีติ ตฏฏีกา.
  2 วินยกถา 191 196 รูปิยสิกฺขาปทวณณฺนาทีสุ นามาติ วุตฺตํ.
  2 วินยกถา 192-193 196 ตสฺมา ยถาวุตฺตมาทีนวํ ปริโภเค ปริโภเคติ.
2542 1 วินยกถา 155-156 174 ตสฺมา ยํ ยํ สผลา อโหสิ.
  2 วินยกถา 201 201 พฺรหฺมชาลฏีกายํ สมฺมาทิฏฐิสุตฺตฏีกา.
2543 1 ปูชากถา 70 77 ตตฺถ ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา นาม มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนานโย.
  2 วินยกถา 193-196 197 วุตฺตญฺจฏฺฐกถาสุ จีวรํ ปริโภเค กตฺวาติอาทินฺติ วิมติวิโนทนี.
2544 1 ปณามกถา 1 1 ปณามคาถา ตํ สุณาถ สมาหิตาติ.
  2 สุภาสิตวาจากถา 266-267 245 มุสาวาทา เวรมณฺยาทิกํ อนาเทยฺยวาจาสํวตฺตนิโก โหตีติ.
2545 1 วินยกถา 209-210 207 มุสาติ วิสํวาทนปุเรกฺขารสฺส ติพฺพตาย มหาสาวชฺโช.
  2 วินยกถา 250-252 233 สมฺปตฺตวิรติ สมาทานวิรตีติ ทฺวารมฺปิ กายทฺวารํ.
2546 1 พาลปณฺฑิตกถา 33-34 27 อปิจ เย เกจิ ติณาคาเรปิ เอเสว นโย.
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 303-304 277 เตสํ เภสชฺชํ กโรโตปิ ทาตพฺพนฺติ ตพฺพณณนา.
2547 1 ปฏิรูปเทสวาสกถา 87 93 เอตฺถ จ ทสฺสนานุตฺตริยนฺติ เอกงฺคุตฺตรวณฺณนาย นโย.
  2 วินยกถา 211-212 208 อปโร นโย. คหฏฐานํ สูสิตจิตฺตสฺสาติ อตโถ.
2548 1 อตฺตสมฺมาปณิธิกถา 110-111 130 อิจฺเจเต สพฺเพ ทุสฺสีลํ สพฺพทุกฺขํ เทติ
  2 อตฺตสมฺมาปณิธิกถา 112 131 มิจฺฉาฐปิตญฺหิ จิตฺตํ อุกฺขิปิตู น เทตีติ.
2548/2 1 วินยกถา 174 187 อินฺทฺริยสํวรสีลญฺหิ น ปุเนวํ วนฺทิตฺวา นิวตฺติ.
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 336 314 เอโก กิร ชาณุสฺโสณิ ตํ ทานํ อุปกปฺปตีติ.
2549 1 พาลปณฺฑิตกถา 19-20 15 อปโร นโย. สุวโปตกาทิวตฺถุ กเถตพฺพํ.
  2 พาลปณฺฑิตกถา 39-40 32 โส (ตาปโส) วรํ คณฺหณฺโต เตรสนิปาเต พาลสฺส อทสฺสนเมว สุนฺทรนฺติ.
2549/2 1 พาลปณฺฑิตกถา 6 6 อิทานิ ยนฺตํ มงฺคลสุตฺตสฺส เอวํ อีทิสเมวาตฺยตฺโถ.
  2 พาลปณฺฑิตกถา 43 35 เทวทตฺโต กิร สตฺถารํ อนุปฺปพฺพชิตฺวา ปวิสิตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ.
2550 1 พาลปณฺฑิตกถา 40 33 ตาปโส ปุนญฺญํ วรํ สุขนฺติปิ ปาโฐ.
  2 พาหุสจฺจกถา 121 139 อิติ พหุสฺสุตสฺส พาหุสจฺจํ จตุตฺถวคฺเค อธิปฺปเตยฺยสุตฺตวณฺณนา.
2550/2 1 นิทานตฺถวณฺณนา 8 8 อภิกฺกนฺตาย รตฺติยาติ เอกปสฺสํ. ภาวนปุํสกเมตํ.
  2 ปูชากถา 69 75 เอวํ ตาว อามิสปูชา จิรฏฺฐิติกามตาย จ.
2551 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 360 335 เตนาห ปญฺจกงฺคุตฺตเร อาทิยสุตฺเต มยา โภเคหิ กตา.
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 364 337 อุปฏฺฐิตาติ มยา โภเคหิ โส สคฺเค ปโมทตีติ.
2551/2 1 อุปฺปตฺติกถา 3 3 ตํ สุตฺวา มุตมงฺคลิโก สกลชมฺพุทีเป ปากฏา.
  2 นิทานตฺถวณฺณนา 9 9 อฏฺฐาสีติ ฐานํ กปฺเปสิ ฐิตา โข สาตฺยาทิ.
2552 1 สุภาสิตวาจากถา 284-285 260 อิติ สุภาสิตภาสนาทีหิ สุตฺวา อรหตฺตมฺปตฺโต.
  2 สุภาสิตวาจากถา 285 261 พุทฺธนฺตเร จ อญฺญตโร วิญฺญาเปตีติ อธิปฺปาโย
2552/2 1 สุภาสิตวาจากถา 270 248 ตสฺมา ทุพฺภาสิตวาจาสงฺขาตํ อสมฺผปฺปลาโปว กาตพฺโพ.
  2 สุภาสิตวาจากถา 275 252 อตีเต พาราณสิยํ จตฺตาโร อเภชฺชสหาโย อโหสีติ.
2553 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 336 315 อิธ ปน พฺราหฺมณ ทสกนิปาตงฺคุตฺตเร ชาณุสฺโสณิสุตฺตํ.
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 337 316 ตตฺถ มยมสฺสูติ เอตฺถ เอวมาหาติ ตพฺพณฺณนานโย
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 343 323 อิทานิ ยสฺมา อิทํ สกฺกจฺจํ อนุโมทเรติ.
2553/2 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 347 326 ยสฺมา เปตา อิโต อิทํ ปจฺจตฺตวจนนฺติ.
  2 ปุตฺตทารสงฺคหกถา 383 350 อปฺเปน วา พหุนา วา อตฺโถติ สญฺจริตฺตวณฺณนานโย.
2554 1 วินยกถา 147 169 วินโย นาม อนาคาริยาคาริยวเสน น ตโต ปรนฺติ.
  2 วินยกถา 257 238 โพธิสตฺโต ตสฺส อนุกมฺปาย สุสมาหิตา จรนฺติ.
2554/2 1 อุปฺปตฺติกถา 3 3 เต ตโย อญฺญมญฺญํ นิฏฺฐงฺคโต นาโหสิ.
  2 อนากุลกมฺมนฺตกถา 410 367 โย ปน อติสีตาทีนิ อจฺเจนฺติ มาณเวติ.
2555 1 วินยกถา 156 175 ตํ สุตฺวา สฏฺฐิยา จูฬจฺฉราสงฺฆาตสุตฺตวณฺณนานโย.
  2 วินยกถา 157 176 จตุปฺปาริสุทฺธิสีลํ วา อนาคาริยวินโย วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตํ ปาปุณิ.
2555/2 1 วินยกถา 174 187 อินฺทฺริยสํวรสีลญฺหิ ปุปฺผิตภาวํ ชานาติ.
  2 วินยกถา 174-175 187-189 ราชา เถรสฺส คุณสมฺปตฺตึ ภิกฺขเว สมฺมาอาชีโวติ
2556 1 วินยกถา 180-182 191-192 อริฏฺฐปจนนฺติ เอตฺถ อาสีวิสา วิย ปริวชฺเชตพฺพา.
  2 วินยกถา 183-185    192-193 ตทุภยญฺจ อปริคฺคหิตธูตงฺคสฺส อฏฺฐกถาจริเยหิ วุตฺตํ.
2556/2 1 วินยกถา 185-187 193-194 ตสฺมา ภิกฺขุนา นาม วตฺวา อตีตํ อาหริ.
  2 วินยกถา 188-189 194-195 อตีเต พาราณสิยํ โพธิสตฺโต วตฺวา อตีตํ อาหริ.
2557 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 364-367 338-339 ตสฺมา อิมํ สุคโตวาทมนุสฺสรตา นิเวเสนฺติ ปติฏฺฐาเปนฺติ.
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 371-374            342-343 เอวํ วุตฺตปฺปการํ มาตาปิตโร สมฺปสฺสนฺตา ปุตฺตํ ปฏฺเฐนฺติ.
2557/2 1 ปุตฺตทารสงฺคหกถา 378-379 347-348 ตโย หิ ปุตฺตา น หิ สงฺขฺยํ คจฺฉนฺตีติ
  2 ปุตฺตทารสงฺคหกถา 380-381 348-349 ทารา นาม วีสติ ภริยา สปริทณฺฑาติ ตพฺพณฺณนา.
  2 ปุตฺตทารสงฺคหกถา 380-381 349 สโคตฺเตหิ รกฺขิตา สงฺคีติสุตฺตสมฺมาทิฏฺฐิสุตฺตฏีกา
2558 1 สุภาสิตวาจากถา 272 249-250 ตสฺมา อปฺปิยวจนสงฺขาตํ สมุทาจรสีติ อาห.
  2 สุภาสิตวาจากถา 272 250-251 พฺราหฺมโณ คนฺตฺวา อโหสีติ วุตฺตํ.
2558/2 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 294 269-270 อุโภปิเจเต พฺรหฺมา ปุพฺพเทวา เทวสทิสวุตฺติตาย เทวา นาม.
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 294 270-271 ยสฺมา จ ปุตฺตา อิมสฺส โลกสฺส ทสฺเสตาโรติ.
2559 1 พาลปณฺฑิตกถา 29-31 24-25 เอวํ นิชฺชีวกวตฺถุมฺปี ภเชถ นกฺขตฺตปถํ ว จนฺทิมาติ.
  2 พาลปณฺฑิตกถา 35-37 29-30 ภยนฺติ ภีตเจตโส พฺยโถติ ภเชถ ปุริสุตฺตเมติ.
2559/2 1 พาลปณฺฑิตกถา 20-21 16-17 ตตฺถ ปณฺฑิตาว เสวิตพฺพา รุกฺขจฺฉายาย นิปชฺชิ.
  2 พาลปณฺฑิตกถา 21-22 17 ตทา สพฺเพ โจรา ปสํสิตฺวา อิตรํ นินฺทิ.
2560 1 วินยกถา 204-205 204-205 ตตฺถ อคมนียฏฺฐานํ นาม มคฺเคน มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสนนฺติ.
  2 วินยกถา 207-208 206 ยถาวุตฺตญฺเจตํ ติวิธํ นิทสฺสนนฺติ ตฏฺฏีกา.
2560/2 1 วินยกถา 177-178 189-190 ตตฺถ ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมนฺติ อกตวิญฺญตฺติยาปิ ปริเยสิตพฺพํ.
  2 วินยกถา 178-179 190-191 อกตวิญฺญตฺติ นาม โทโส นตฺถีติ วุตฺตํ.
2561 1 วินยกถา 191-193 196-197 รูปิยสิกฺขาปทวณฺณนาทีสุ ปริโภเค ปริโภเคติ.
  2 วินยกถา 193-196 197-198 วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ จีวรํ กตฺวาติอาทินฺติ วิมติวิโนทนี.
2561/2 1 สุภาสิตวาจากถา 283 260 สจฺจวาที จ นาม คาถาวณฺณนายมาคตํ
  2 สุภาสิตวาจากถา 284 260-261 อิติ สุภาสิตภาสนาทีหิ อรหตฺตปฺปตฺตา นิทสฺสนํ
2562 1 ปุตฺตทารสงฺคหกถา 395 357 สตฺติเม ภิกฺขเว อคฺคี อสฺสุตฺวาว คโตติ.
  2 ปุตฺตทารสงฺคหกถา 397-398 359 โสติ เคหสามิโก นิฏฺฐเมตฺถ คนฺตพฺพนฺติ.
2562/2 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 294 269-270 อุโภปิเจเต พฺรหฺมา ปุพฺพเทวา พฺรหฺมาติ วุจฺจนฺติ.
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 294 270-271 ยถา ปน ขีณาสวสงฺขาตา อาหุเนยฺยาติ วุจฺจนฺติ.

 

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ เรื่อง เลขข้อ หน้า เริ่ม จบ
2544 1 ปณามกถา 1 1 ปณามคาถา ตํ สุณาถ สมาหิตาติ.
2551/2 1 อุปฺปตฺติกถา 3 3 ตํ สุตฺวา มุตมงฺคลิโก สกลชมฺพุทีเป ปากฏา.
2554/2 1 อุปฺปตฺติกถา 3 3 เต ตโย อญฺญมญฺญํ นิฏฺฐงฺคโต นาโหสิ.
2549/2 1 พาลปณฺฑิตกถา 6 6 อิทานิ ยนฺตํ มงฺคลสุตฺตสฺส เอวํ อีทิสเมวาตฺยตฺโถ.
2550/2 1 นิทานตฺถวณฺณนา 8 8 อภิกฺกนฺตาย รตฺติยาติ เอกปสฺสํ. ภาวนปุํสกเมตํ.
2551/2 2 นิทานตฺถวณฺณนา 9 9 อฏฺฐาสีติ ฐานํ กปฺเปสิ ฐิตา โข สาตฺยาทิ.
2540 1 พาลปณฺฑิตกถา 17 13 อเสวนา นาม อภชนา ทุกฺกฏกมฺมการี จาติ.
2540 2 พาลปณฺฑิตกถา 18-19 14 ปณฺฑิตา นาม เยเกจิ เต พาลา นาม.
2549 1 พาลปณฺฑิตกถา 19-20 15 อปโร นโย. สุวโปตกาทิวตฺถุ กเถตพฺพํ.
2559/2 1 พาลปณฺฑิตกถา 20-21 16-17 ตตฺถ ปณฺฑิตาว เสวิตพฺพา รุกฺขจฺฉายาย นิปชฺชิ.
2559/2 2 พาลปณฺฑิตกถา 21-22 17 ตทา สพฺเพ โจรา ปสํสิตฺวา อิตรํ นินฺทิ.
2559 1 พาลปณฺฑิตกถา 29-31 24-25 เอวํ นิชฺชีวกวตฺถุมฺปี ภเชถ นกฺขตฺตปถํ ว จนฺทิมาติ.
2546 1 พาลปณฺฑิตกถา 33-34 27 อปิจ เย เกจิ ติณาคาเรปิ เอเสว นโย.
2559 2 พาลปณฺฑิตกถา 35-37 29-30 ภยนฺติ ภีตเจตโส พฺยโถติ ภเชถ ปุริสุตฺตเมติ.
2549 2 พาลปณฺฑิตกถา 39-40 32 โส (ตาปโส) วรํ คณฺหณฺโต เตรสนิปาเต พาลสฺส อทสฺสนเมว สุนฺทรนฺติ.
2550 1 พาลปณฺฑิตกถา 40 33 ตาปโส ปุนญฺญํ วรํ สุขนฺติปิ ปาโฐ.
2549/2 2 พาลปณฺฑิตกถา 43 35 เทวทตฺโต กิร สตฺถารํ อนุปฺปพฺพชิตฺวา ปวิสิตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ.
2532 1 พาลปณฺฑิตกถา 55 51 ตตฺถ ยสฺมา โย พาลอเสวนํ อาโรเปตพฺพํ
2550/2 2 ปูชากถา 69 75 เอวํ ตาว อามิสปูชา จิรฏฺฐิติกามตาย จ.
2543 1 ปูชากถา 70 77 ตตฺถ ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา นาม มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนานโย.
2547 1 ปฏิรูปเทสวาสกถา 87 93 เอตฺถ จ ทสฺสนานุตฺตริยนฺติ เอกงฺคุตฺตรวณฺณนาย นโย.
2539 1 ปุพฺเพกตปุญฺญตากถา 100 111 สตฺถา ปน อิมํ ปณฺฑิตา กตปุญฺญตนฺติ.
2529 1 สิปฺปกถา 128-129 128 สิปฺปํ นาม อนาคาริยาคาริยวเสน นาถกรโณติ วุจฺจตีติ ตฏฺฏีกา.
2548 1 อตฺตสมฺมาปณิธิกถา 110-111 130 อิจฺเจเต สพฺเพ ทุสฺสีลํ สพฺพทุกฺขํ เทติ
2548 2 อตฺตสมฺมาปณิธิกถา 112 131 มิจฺฉาฐปิตญฺหิ จิตฺตํ อุกฺขิปิตู น เทตีติ.
2550 2 พาหุสจฺจกถา 121 139 อิติ พหุสฺสุตสฺส พาหุสจฺจํ จตุตฺถวคฺเค อธิปฺปเตยฺยสุตฺตวณฺณนา.
2541 1 พาหุสจฺจกถา 123-124 140 วุตฺตํ หิ ภควตา อุปฏฺฐานนฺติ อาห อิธาติอาทึ
2541 1 พาหุสจฺจกถา 124 142 สหชาตนามกาเยนาติ ยา กโรตีติ ตฏฏีกา.
2531 1 สิปฺปกถา 131 150 ตตฺถ ยตฺร หีติ อนฺวาธิกํ อาโรเปตพฺพํ.
2529 2 สิปฺปกถา 133-134 152 ตทา อญฺญตรสฺส ภิกฺขุโน กตฺวา อลฺลิยาปนวตฺถขณฺฑํ.
2554 1 วินยกถา 147 169 วินโย นาม อนาคาริยาคาริยวเสน น ตโต ปรนฺติ.
2542 1 วินยกถา 155-156 174 ตสฺมา ยํ ยํ สผลา อโหสิ.
2555 1 วินยกถา 156 175 ตํ สุตฺวา สฏฺฐิยา จูฬจฺฉราสงฺฆาตสุตฺตวณฺณนานโย.
2555 2 วินยกถา 157 176 จตุปฺปาริสุทฺธิสีลํ วา อนาคาริยวินโย วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตํ ปาปุณิ.
2548/2 1 วินยกถา 174 187 อินฺทฺริยสํวรสีลญฺหิ น ปุเนวํ วนฺทิตฺวา นิวตฺติ.
2555/2 1 วินยกถา 174 187 อินฺทฺริยสํวรสีลญฺหิ ปุปฺผิตภาวํ ชานาติ.
2555/2 2 วินยกถา 174-175 187-189 ราชา เถรสฺส คุณสมฺปตฺตึ ภิกฺขเว สมฺมาอาชีโวติ
2560/2 1 วินยกถา 177-178 189-190 ตตฺถ ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมนฺติ อกตวิญฺญตฺติยาปิ ปริเยสิตพฺพํ.
2560/2 2 วินยกถา 178-179 190-191 อกตวิญฺญตฺติ นาม โทโส นตฺถีติ วุตฺตํ.
2556 1 วินยกถา 180-182 191-192 อริฏฺฐปจนนฺติ เอตฺถ อาสีวิสา วิย ปริวชฺเชตพฺพา.
2556 2 วินยกถา 183-185    192-193 ตทุภยญฺจ อปริคฺคหิตธูตงฺคสฺส อฏฺฐกถาจริเยหิ วุตฺตํ.
2556/2 1 วินยกถา 185-187 193-194 ตสฺมา ภิกฺขุนา นาม วตฺวา อตีตํ อาหริ.
2556/2 2 วินยกถา 188-189 194-195 อตีเต พาราณสิยํ โพธิสตฺโต วตฺวา อตีตํ อาหริ.
2541 2 วินยกถา 191 196 รูปิยสิกฺขาปทวณณฺนาทีสุ นามาติ วุตฺตํ.
2561 1 วินยกถา 191-193 196-197 รูปิยสิกฺขาปทวณฺณนาทีสุ ปริโภเค ปริโภเคติ.
2541 2 วินยกถา 192-193 196 ตสฺมา ยถาวุตฺตมาทีนวํ ปริโภเค ปริโภเคติ.
2543 2 วินยกถา 193-196 197 วุตฺตญฺจฏฺฐกถาสุ จีวรํ ปริโภเค กตฺวาติอาทินฺติ วิมติวิโนทนี.
2561 2 วินยกถา 193-196 197-198 วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ จีวรํ กตฺวาติอาทินฺติ วิมติวิโนทนี.
2542 2 วินยกถา 201 201 พฺรหฺมชาลฏีกายํ สมฺมาทิฏฐิสุตฺตฏีกา.
2537 1 วินยกถา 203-204 202 ปรปริคฺคหิเต ..เสวนาธิปฺปาเยนาติ ตฏฺฏีกา.
2560 1 วินยกถา 204-205 204-205 ตตฺถ อคมนียฏฺฐานํ นาม มคฺเคน มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสนนฺติ.
2560 2 วินยกถา 207-208 206 ยถาวุตฺตญฺเจตํ ติวิธํ นิทสฺสนนฺติ ตฏฺฏีกา.
2545 1 วินยกถา 209-210 207 มุสาติ วิสํวาทนปุเรกฺขารสฺส ติพฺพตาย มหาสาวชฺโช.
2547 2 วินยกถา 211-212 208 อปโร นโย. คหฏฐานํ สูสิตจิตฺตสฺสาติ อตโถ.
2536 1 วินยกถา 222 215 ยถาวุตฺตญฺเจตํ ติวิธํ อฏฺฐสาลินีนโย.
2534 1 วินยกถา 222-223 215 ยถาวุตฺตญฺเจตํ ติวิธํ อธิปฺปาโยติ ตฏฺฏีกา.
2531 2 วินยกถา 234 223 สชฺฌายนฺตีติ ตํ ทิฏฺฐิทีปกํ กิมฺปเนสาติอาทิ วุตฺตํ.
2534 2 วินยกถา 224 224 สุคติทุคฺคตีสุ อุปฺปชฺชนํ ทฏฺฐพฺพนฺติ ตทนุฏีกา.
2535 1 วินยกถา 235-236 225 อิติ อนนฺตริยกมฺมโตปิ วทนฺตีติ ตฏฺฏีกา.
2536 2 วินยกถา 245 231 กมฺมปถสทฺทตฺโถ ตุ ทฏฺฐพฺพนฺติ สงฺคีติสุตฺตาทิฏีกา.
2545 2 วินยกถา 250-252 233 สมฺปตฺตวิรติ สมาทานวิรตีติ ทฺวารมฺปิ กายทฺวารํ.
2532 2 วินยกถา 255 236 เอตฺถาห นนุ ปาปวิรติ ตตฺถ ทสฺสิตาติ.
2554 2 วินยกถา 257 238 โพธิสตฺโต ตสฺส อนุกมฺปาย สุสมาหิตา จรนฺติ.
2530 1 สุภาสิตวาจากถา 260-261 241 วาจาสทฺโท กรณสาธโน ยถาวุตฺตวณฺณนาหิ วิรุชฺฌติ.
2530 2 สุภาสิตวาจากถา 262-264 242 สุภาสิตลกฺขณนฺตุ ปญฺจหิ อนนุวชฺชา จ วิญฺญูนนฺติ.
2544 2 สุภาสิตวาจากถา 266-267 245 มุสาวาทา เวรมณฺยาทิกํ อนาเทยฺยวาจาสํวตฺตนิโก โหตีติ.
2552/2 1 สุภาสิตวาจากถา 270 248 ตสฺมา ทุพฺภาสิตวาจาสงฺขาตํ อสมฺผปฺปลาโปว กาตพฺโพ.
2558 1 สุภาสิตวาจากถา 272 249-250 ตสฺมา อปฺปิยวจนสงฺขาตํ สมุทาจรสีติ อาห.
2558 2 สุภาสิตวาจากถา 272 250-251 พฺราหฺมโณ คนฺตฺวา อโหสีติ วุตฺตํ.
2552/2 2 สุภาสิตวาจากถา 275 252 อตีเต พาราณสิยํ จตฺตาโร อเภชฺชสหาโย อโหสีติ.
2561/2 1 สุภาสิตวาจากถา 283 260 สจฺจวาที จ นาม คาถาวณฺณนายมาคตํ
2561/2 2 สุภาสิตวาจากถา 284 260-261 อิติ สุภาสิตภาสนาทีหิ อรหตฺตปฺปตฺตา นิทสฺสนํ
2552 1 สุภาสิตวาจากถา 284-285 260 อิติ สุภาสิตภาสนาทีหิ สุตฺวา อรหตฺตมฺปตฺโต.
2552 2 สุภาสิตวาจากถา 285 261 พุทฺธนฺตเร จ อญฺญตโร วิญฺญาเปตีติ อธิปฺปาโย
2558/2 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 294 269-270 อุโภปิเจเต พฺรหฺมา ปุพฺพเทวา เทวสทิสวุตฺติตาย เทวา นาม.
2562/2 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 294 269-270 อุโภปิเจเต พฺรหฺมา ปุพฺพเทวา พฺรหฺมาติ วุจฺจนฺติ.
2562/2 2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 294 270-271 ยถา ปน ขีณาสวสงฺขาตา อาหุเนยฺยาติ วุจฺจนฺติ.
2558/2 2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 294 270-271 ยสฺมา จ ปุตฺตา อิมสฺส โลกสฺส ทสฺเสตาโรติ.
2533 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 295-296 271 พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร โสณนนฺทชาตเกปิ อาคตา.
2546 2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 303-304 277 เตสํ เภสชฺชํ กโรโตปิ ทาตพฺพนฺติ ตพฺพณณนา.
2539 2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 334-335 312 อิติ ยถาวุตฺตํ ทิสาติ เวทิตพฺพาติ.
2548/2 2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 336 314 เอโก กิร ชาณุสฺโสณิ ตํ ทานํ อุปกปฺปตีติ.
2553 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 336 315 อิธ ปน พฺราหฺมณ ทสกนิปาตงฺคุตฺตเร ชาณุสฺโสณิสุตฺตํ.
2553 2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 337 316 ตตฺถ มยมสฺสูติ เอตฺถ เอวมาหาติ ตพฺพณฺณนานโย
2553 2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 343 323 อิทานิ ยสฺมา อิทํ สกฺกจฺจํ อนุโมทเรติ.
2533 2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 347 326 ยสฺมา เปตา อิโต อิทํ ปจฺจตฺตวจนนฺติ.
2553/2 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 347 326 ยสฺมา เปตา อิโต อิทํ ปจฺจตฺตวจนนฺติ.
2551 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 360 335 เตนาห ปญฺจกงฺคุตฺตเร อาทิยสุตฺเต มยา โภเคหิ กตา.
2535 2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 360-361 335 เตนาห ปญฺจกงฺคุตฺตเร วาริตาติ วุตฺตํ โหติ.
2551 2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 364 337 อุปฏฺฐิตาติ มยา โภเคหิ โส สคฺเค ปโมทตีติ.
2537 2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 356-357 338 อิติ ภรณาทิอุปฏฺฐานํ นิเวเสนฺติ ปติฏฺฐาเปนฺติ.
2557 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 364-367 338-339 ตสฺมา อิมํ สุคโตวาทมนุสฺสรตา นิเวเสนฺติ ปติฏฺฐาเปนฺติ.
2557 2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 371-374            342-343 เอวํ วุตฺตปฺปการํ มาตาปิตโร สมฺปสฺสนฺตา ปุตฺตํ ปฏฺเฐนฺติ.
2557/2 1 ปุตฺตทารสงฺคหกถา 378-379 347-348 ตโย หิ ปุตฺตา น หิ สงฺขฺยํ คจฺฉนฺตีติ
2557/2 2 ปุตฺตทารสงฺคหกถา 380-381 348-349 ทารา นาม วีสติ ภริยา สปริทณฺฑาติ ตพฺพณฺณนา.
2557/2 2 ปุตฺตทารสงฺคหกถา 380-381 349 สโคตฺเตหิ รกฺขิตา สงฺคีติสุตฺตสมฺมาทิฏฺฐิสุตฺตฏีกา
2553/2 2 ปุตฺตทารสงฺคหกถา 383 350 อปฺเปน วา พหุนา วา อตฺโถติ สญฺจริตฺตวณฺณนานโย.
2562 1 ปุตฺตทารสงฺคหกถา 395 357 สตฺติเม ภิกฺขเว อคฺคี อสฺสุตฺวาว คโตติ.
2562 2 ปุตฺตทารสงฺคหกถา 397-398 359 โสติ เคหสามิโก นิฏฺฐเมตฺถ คนฺตพฺพนฺติ.
2554/2 2 อนากุลกมฺมนฺตกถา 410 367 โย ปน อติสีตาทีนิ อจฺเจนฺติ มาณเวติ.

ความคิดเห็น

ขอบคุณครับ มีประโยชน์มากๆ

ขอบคุณครับ มีประโยชน์มากๆ

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system