สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.8 แต่งฉันท์

| 2 มท | 3 มท สพ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

Download PDF

พ.ศ.   เรื่อง
2529 ประวัติของพระโสณกุฏิกัณณเถระ
2530 คำฉันท์ถวายพระพร เนื่องในวัน 5 ธันวา มหาราช
2531 ประวัติพระโมฆราชเถระ
2532 ประวัติพระรัฏฐบาลเถระ
2533 พระดำรัสของรัชกาลที่ 9 เนื่องในงานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
2534 บุคคล 2 ประเภท (คนทำกิน 1  คนปกครอง 1)
2535 คำถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
2536 คำถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2537 ประวัติพระแก้วมรกต
2538 คำถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
2539 คำถวายราชสดุดี แด่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
2540 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
2541 พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ว่าด้วยเรื่องการบูรณปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์
2542 ประวัติโดยย่อของพุทธศาสนาที่เข้ามาสู่ประเทศไทย (ศาสนวงศ์)
2543 นิกายในพระพุทธศาสนา
2544 ผู้นับถือพุทธศาสนา (พุทฺธสาสนิกกถา)
2545 ปฐมสังคายนา
2546 อัตตสัมมาปณิธิ
2547 ความประพฤติตนสม่ำเสมอ
2548 ความรู้จักประมาณ
2549 ปุคฺคลญญุตา
2550 กตฺตุกมฺยตา
2551 ไตรสรณคมน์
2552 รัฏฐาภิปาลโนบาย
2553  
2554 ปฏิสันถาร
2555 การบัญญัติสิกขาบท
2556 เมตตา
2557 กัลยาณมิตตธรรม
2558 ธรรม ๓ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม
2559 ปุคคลัญญุตา
2560 ปุคคลัญญุตา
2561  

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system