ตัวอย่าง อุ-ฐา

อาขยาต

 • อรุโณ อุฏฺฐาติ
 • ภตฺตํ นาม อุกฺขลิยํ อุฏฺฐาติ.
 • อุฏฺเฐหิ อาวุโส เทวทตฺต.
 • อุฏฺเฐหิ อาจริย  ขมามิ เต.
 • อุฏฺเฐหิ  วรํ คณฺหาหิ.
 • ตสฺมึ ขเณ มหาเมโฆ อุฏฺฐหิ.
 • พหู อินฺทโคปกา อุฏฺฐหึสุ.
 • อรุณํ อุฏฺฐหิ
 • อมฺมา ตุมฺเหปิ อุฏฺฐหถ
 • ตตฺถ อนฺตรนฺตรา สตฺตรตนมยา โยชนุพฺเพธา ธชา อุฏฺฐหนฺติ
 • สาสปมตฺติโย ปิฬกา อุฏฺฐหึสุ.
 • ครหทินฺนสฺส กายโต ฑาโห อุฏฺฐหิ.
 • ภตฺตํ นาม กุหึ อุฏฺฐหติ.

กิตก์

 • สุริยสนฺตาเป อุฏฺฐหนฺเต
 • อรุเณ อุฏฺฐหนฺเต
 • อุฏฺฐานวโต สตีมโต
 • มญฺจโต อุฏฺฐาย
 • อุฏฺฐาตพฺพํ นุ โข โน.
 • อุฏฺฐายาสนา (อาสนา อุฏฺฐาย)
 • เอตฺถ ชาตคจฺเฉ หาเรตฺวา เคหํ อุฏฺฐาเปตฺวา วสาหิ.
 • ภตฺตสฺส อุฏฺฐานฏฺฐานํ น ชานาสิ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.