ตัวอย่าง วุ-ฐา

วุฏฺฐา

 • สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฺฐาสิ

วุฏฺฐห

 • อาสนา วุฏฺฐหนฺติ.
 • เอโก ปจฺเจกพุทฺโธ สมาปตฺติโต วุฏฺฐหิ.
 • อาสนา วุฏฺฐหิ
 • ภิกฺขู สมคฺคา สนฺนิปติสฺสนฺติ, สมคฺคา วุฏฺฐหิสฺสนฺติ, ...

วุฏฺฐาย

 • ภควา พลวปจฺจูสสมเย มหากรุณาสมาปตฺติโต วุฏฺฐาย ...
 • นิสินฺนาสนา วุฏฺฐาย
 • สตฺตาหจฺจเยน นิโรธา วุฏฺฐาย
 • นิโรธสมาปตฺติโต วุฏฺฐาย
 • ฌานํ สมาปชฺชิตฺวา สมาปตฺติโต วุฏฺฐาย
 • ฌานา วุฏฺฐาย

วุฏฺฐาน

 • วิภายมานาย ปน รตฺติยา วลาหกวิคโม จ อรุณุคฺคมนญฺจ ตสฺสา คพฺภวุฏฺฐานญฺจ เอกกฺขเณเยว อโหสิ.
 • ตสฺสาปิ ตตฺเถว คพฺภวุฏฺฐานํ อโหสิ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system