ตัวอย่าง ฐา

 • โย สาโร  โส ฐสฺสติ.
 • กีวจิรํ ปน โภ โคตม ทารโก ฐสฺสติ.
 • ตานิ คเหตฺวา ปญฺจสตา หตฺถี ปญฺจนฺนํ ภิกฺขุสตานํ มตฺถเก ธารยมานา ฐสฺสนฺติ.
 • ตว อิมินา อตฺตภาเวน ฌานํ วา วิปสฺสนํ วา มคฺคผลํ วา นตฺถิ.  ติฏฺฐ ตฺวํ.
 • อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน ยา ตฺวํ ติฏฺฐสิ เทวเต
 • โย เอวํ ปุริสสฺส จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฺฐติ  ยถยิทํ ภิกฺขเว อิตฺถีสทฺโท.
 • ติฏฺฐถ ตาว ภนฺเต. กิจฺจํ เม อตฺถิ.
 • ตสฺมึ อาคจฺฉนฺเต อานนฺทตฺเถโร อตฺตโน ชีวิตํ สตฺถุ ปริจฺจชิตฺวา ปุรโต อฏฺฐาสิ.
 • จตฺตาโร ปุปฺผปฏฺฏา จตุทฺทิสํ อฏฺฐํสุ.
 • เอกโต ติฏฺฐนฺตา นิสีทนฺตา นิปชฺชนฺตา ...
 • โส รเถ ฐตฺวา นครํ ปทกฺขิณํ อกาสิ.
 • อิตฺถีสทฺโท วิย หิ อญฺโญ สทฺโท ปุริสานํ สกลสรีรํ ผริตฺวา ฐาตุํ สมตฺโถ นาม นตฺถิ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.