ตัวอย่างการใช้ ฐา ธาตุ

ดำรง

 • โย สาโร  โส ฐสฺสติ.
 • กีวจิรํ ปน โภ โคตม ทารโก ฐสฺสติ.
 • โย เอวํ ปุริสสฺส จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฺฐติ  ยถยิทํ ภิกฺขเว อิตฺถีสทฺโท.

ยืน

 • เสฺว เสฏฺฐิปุตฺโต ‘สิปฺปํ ทสฺเสสฺสามีติ วํสมตฺถเก ฐสฺสติ.
 • ตานิ คเหตฺวา ปญฺจสตา หตฺถี ปญฺจนฺนํ ภิกฺขุสตานํ มตฺถเก ธารยมานา ฐสฺสนฺติ.
 • อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน ยา ตฺวํ ติฏฺฐสิ เทวเต
 • ตสฺมึ อาคจฺฉนฺเต อานนฺทตฺเถโร อตฺตโน ชีวิตํ สตฺถุ ปริจฺจชิตฺวา ปุรโต อฏฺฐาสิ.
 • เอกโต ติฏฺฐนฺตา นิสีทนฺตา นิปชฺชนฺตา ...
 • โส รเถ ฐตฺวา นครํ ปทกฺขิณํ อกาสิ.
 • เอกมนฺตํ ฐิโต.

หยุด

 • ตว อิมินา อตฺตภาเวน ฌานํ วา วิปสฺสนํ วา มคฺคผลํ วา นตฺถิ.  ติฏฺฐ ตฺวํ.
 • ติฏฺฐถ ตาว ภนฺเต. กิจฺจํ เม อตฺถิ.

ตั้งอยู่

 • จตฺตาโร ปุปฺผปฏฺฏา จตุทฺทิสํ อฏฺฐํสุ.
 • อิตฺถีสทฺโท วิย หิ อญฺโญ สทฺโท ปุริสานํ สกลสรีรํ ผริตฺวา ฐาตุํ สมตฺโถ นาม นตฺถิ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system