พระสอบนักธรรมลด บวชแล้วไม่เรียน - ถก สพฐ.ลดวิชาสามัญ ร.ร.พระปริยัติฯ 8 กลุ่มเหลือ 5

พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และเจ้าคณะภาค 8 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปี 2552 ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อต้องการให้พระปริยัตินิเทศก์เข้าใจนโยบายของคณะสงฆ์ และของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) รวมทั้งปรับบทบาทในการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะเดียวกันจะมีการจัดทำคู่มือสำหรับพระปริยัตินิเทศก์ด้วย ทั้งนี้หน้าที่ของพระปริยัตินิเทศก์ถือว่ามีความสำคัญ เพราะต้องคอยนิเทศการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในแต่ละจังหวัด ซึ่งการศึกษาถือเป็นหัว

มจร.ตั้ง "พระพรหมโมลี" ศาสตราจารย์พิเศษภาษาบาลี

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการและ ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ในที่สุด ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9) มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ จึงได้ทำหนังสือผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาภาษาบาลี   นอกจากนี้ พระพรหมโมลี ยังเป็นกำลังสำคัญในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกัมมัฏฐานด้วย

สำนักเรียนวัดสร้อยทอง ติวเข้มอบรมบาลีก่อนสอบ

"สำนักเรียนวัดสร้อยทอง" เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ประโยค ป.ธ.6-9 ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ซึ่งกำหนดอบรมพระภิกษุสามเณร ในระหว่างวันที่ 4-24 มกราคม 2552

สมเด็จวัดปากน้ำแนะอย่าเก็งข้อสอบบาลีฯ - ให้อ่านมากๆ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เปิดเผยเมื่อวันที่ 21 มกราคมว่า แม่กองบาลีสนามหลวงได้กำหนดสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ.2552 แบ่งเป็น 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เปิดสอบประโยค ป.ธ.6, 7, 8, 9 วันที่ 27-31 มกราคม ในกรุงเทพฯ 5 แห่ง และวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ จะเปิดสอบประโยค 1-2 และประโยค ป.ธ.3, 4, 5 ในกรุงเทพฯ 19 แห่ง และในจังหวัดส่วนภูมิภาค 85 แห่ง และ

นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล ปริยัติธรรมสามัญได้เพิ่ม 117 ล้าน - เสนอ มส.ตั้ง "วิทยาลัยบาลี"

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งต่อผู้สื่อข่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาฟรี 15 ปี นั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม สำหรับพระภิกษุสามเณร ได้จัดทำแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผน พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วัดพิพัฒน์มงคลสุโขทัย รับสมัครพระ-เณรศึกษาภาษาบาลี

พระมหากายสิทธิ์ สิทธาภิภู อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษา วัดพิพัฒน์มงคล ต.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เปิดเผยว่า วัดพิพัฒน์มงคล ประกาศรับสมัครพระภิกษุ-สามเณรผู้สนใจศึกษาภาษาบาลี (เรียนเป็นมหาเปรียญ) ตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึงประโยค ป.ธ.9 โดยมี พระครูวรคุณประยุต เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษา เพื่อให้รู้และเข้าใจในภาษาของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา จรรโลงคงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนและบทพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ ยั่งยืนสถาพรต่อไป สำหรับหลักเกณฑ์การเข้าศึกษาและรับการถวายอุปถัมภ์ มีดังนี้ 1.จะต้องตั้งใจมาศึกษาบาลี-นักธรรมโดยตรงและมีใจรักในการศึกษาเรียนรู้ 2.จะต้องมีความประพฤติปฏิบัติตนใ

พศ.จัดทำดีวีดีบาลี "วิชาแปลมคธเป็นไทย"

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นการจัดการศึกษา สำหรับพระภิกษุสามเณรมีรูปแบบการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธองค์ที่จารึกเป็นภาษาบาลี และนิยมนำหลักพุทธธรรมที่ได้ศึกษาแล้วนั้น มาปฏิบัติให้เกิดมรรคผลแก่ผู้เรียน อีกทั้งให้ผู้อื่นได้รู้ตาม ปฏิบัติตาม นับเป็นการดำรงรักษาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

ขึ้นเงินเดือนครูพระแผนกบาลี 520 รูป เป็นปีละ 1.8 หมื่นบาท

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไฟเขียวเพิ่มเงินเดือนครูพระ 4,000 รูป เท่าตัว เผยจากปีละ 6,000 เป็น 1.2 หมื่นบาท ขณะครูพระแผนกบาลี 520 รูป ได้เพิ่มให้เป็นปีละ 1.8 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นางบุญศรี พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2552 นี้ พศ.จะมีการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนให้แก่ครูพระที่สอนอยู่ในโรงเรียนพระ ปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี โดยในส่วนของแผนกธรรม ซึ่งขณะนี้มีครูพระที่ลงทะเบียนไว้กับกองพุทธศาสนศึกษาทั้งหมดประมาณ 4,000 รูป เดิมจะได้รับค่าตอบแทนปีละ 6,000 บาท จะเพิ่มให้เป็นปีละ 1.2 หมื่นบาท

การเรียนภาษาบาลี ท่ามกลางเสียงปืนลูกระเบิดและกลิ่นคาวเลือด

ในดินแดนด้ามขวานทองสุดปลายด้ามที่เรียกว่า แหลมมลายู แห่งนี้ มีชนชาติหลากหลาย ทั้งเป็นคนดั้งเดิม และคนที่อพยพมาจากพื้นที่ต่างๆ หลากหลายเผ่าพันธุ์

พระเตือนสติพระ อย่าเรียนบาลีเพียงสอบให้ได้เปรียญ

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัดกทม. มี การประชุมสัมมนาบุคลากรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี โดย พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และรักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กล่าว เปิดการประชุมว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี  มีจุดหมายเพื่อให้พระสงฆ์มีความรู้ ด้านศาสนธรรม เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

อัญเชิญทุนเล่าเรียนหลวง ถวายพระภิกษุ-สามเณร

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานในพิธีเชิญทุนเล่าเรียนหลวงถวายแด่คณะสงฆ์ ประจำปี 2551 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยถวายแด่พระภิกษุสามเณรที่เข้าสอบเปรียญธรรม 6, 7, 8 และ 9 ประโยค ซึ่งได้รับคัดเลือกจากกองบาลีสนามหลวง จำนวน 76 ทุน โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง รับถวาย และพระภิกษุสามเณรที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

ตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค หนตะวันออก และหนเหนือ

ตามที่คณะสงฆ์ไทย โดยแม่กองบาลีสนามหลวง ได้จัดให้พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเข้าสอบวัด ความรู้หรือสอบบาลีสนามหลวง และได้ประกาศผลการสอบไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่ามีพระภิกษุสามเณร ที่มีความรู้ความสามารถสอบไล่ได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเปรียญธรรม 9 ประโยคทั่วประเทศ สามารถสอบได้จำนวน 25 รูป เปรียญธรรม 6 ประโยคทั่วประเทศสอบได้ 248 รูป สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2551 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

กฎหมายใหม่ “ป.ธ.9” เท่าปริญญาเอก

นายสมชาย สุรชาตรี โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองพุทธศาสนศึกษาเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา ต่อนางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ และที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ก่อนที่จะเสนอต่อนายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ. เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ทั้งนี้ ในการเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จะมีการปรับเกณฑ์ในการเทียบระดับการศึกษาให้กับผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธ ศาสนาใหม่ คือ

พศ.ขอ 945 ล้านบาทเพิ่มรายหัวบาลี

ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ทำหนังสือถึงนายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ. เพื่อเสนอหลักเกณฑ์ในการเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวผู้เรียนในโรงเรียนพระ ปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี และนายชูศักดิ์ได้สั่งการให้ พศ.ทำเรื่องนำความกราบเรียนไปยังนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งนี้ เนื่องจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และประธานที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้เคยบอกกับนายสมัครไว้แล้ว ให้พิจารณาเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ให้มากขึ้น เมื่อครั้งที่นายสมัครเดินทางเข้านมัสการคณะกรรมการ มส.

ภาค 13 ประชุมพัฒนาบุคลากรภาษาบาลี

พระราชสุธี เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 13 กำหนดจัดการประชุมตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ณ วัดแหลมแค ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยได้นิมนต์เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ พร้อมเลขานุการ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และได้มอบทุนการศึกษาสงฆ์ภาค 13 ให้แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ในสนามหลวงจำนวน 117 ทุน เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content