ตั้งเปรียญธรรม

ตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค หนตะวันออก และหนเหนือ

ตามที่คณะสงฆ์ไทย โดยแม่กองบาลีสนามหลวง ได้จัดให้พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเข้าสอบวัด ความรู้หรือสอบบาลีสนามหลวง และได้ประกาศผลการสอบไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่ามีพระภิกษุสามเณร ที่มีความรู้ความสามารถสอบไล่ได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเปรียญธรรม 9 ประโยคทั่วประเทศ สามารถสอบได้จำนวน 25 รูป เปรียญธรรม 6 ประโยคทั่วประเทศสอบได้ 248 รูป สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2551 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content